IT i kulturens tjänst (SOU 1997:14)

Enligt lagen (1993:335) om barnombudsman skall BO bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och intressen. Ombudsmannen skall särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar stämmer överens med Sveriges åtaganden enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Betänkandets huvudfrågor ligger vid sidan av BO:s normala verksamhetsområde varför BO lämnar mer allmänna synpunkter på betänkandet.

BO vill först erinra om att samhället enligt barnkonventionen har ett ansvar att hjälpa och stödja barn när det gäller tillgången till information. Av art. 17 framgår bl a att konventionsstaterna erkänner mediernas viktiga uppgift och åtar sig att säkerställa att barnet har tillgång till information, särskilt sådan som syftar till att främja barns sociala, andliga och moraliska välfärd och fysiska och psykiska hälsa. Konventionsstaterna skall vidare uppmuntra medier att sprida information och material av socialt och kulturellt värde för barn. Konventionsstaterna skall också uppmuntra utvecklingen av lämpliga riktlinjer för att skydda barnet mot information och material som är till skada för dess välfärd, givetvis med beaktande av barnets rätt till yttrandefrihet och föräldrarnas ansvar.

Dagens barn och ungdomar har i de allra flesta fall ett naturligt förhållningssätt till de nya elektroniska medierna. Deras nyfikenhet och intresse gör att de lätt tar sig fram och kan utnyttja den nya tekniken. Därför är det verkligen viktigt att framhålla att de nya medierna innehåller många positiva moment. Det är dock också viktigt att poängtera att förutsättningar skapas för alla barn att tillägna sig den nya tekniken. Vilka riktade insatser som krävs för att i framtiden motverka uppkomsten av ett informationstekniskt A- och B-lag i befolkningen saknas dock i utredningen, trots att det var en av dess uppgifter. BO saknar också i betänkandet en kartläggning och analys över hur tillgången till IT är för barn, och vilka skillnader som finns barn emellan. BO är dock av samma uppfattning som utredningen att satsningarna i huvudsak skall ske i skolan. Men även på andra viktiga möteslokaler för barn som biblioteken och fritidslokalerna. De riktade insatserna mot de grupper som i mindre omfattning än andra tar till sig den nya tekniken får inte heller glömmas bort, som t ex satsningar på flickor med invandrarbakgrund.

Louise Sylwander
Barnombudsman

Helen Westlund
Jurist