Remissyttrande över promemorian 1997-05-30, Förändringar i grundskolans timplan och avgiftsfria skolmåltider för elever inom det obligatoriska skolväsendet

Enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman skall BO bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och intressen.

Ombudsmannen skall särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar stämmer överens med Sveriges åtaganden enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen).

Betydelsen av praktiskt-estetiska ämnen
BO är positiv till förslaget att utöka timantalet i ämnena gymnastik och idrott samt slöjd. BO vill bekräfta den bild som ges i promemorian att dessa ämnen är betydelsefulla för att utveckla elevernas personlighet och intressen. I den enkätundersökning som BO gjort bland elever i årskurs 4 framhåller barnen särskilt att ämnena slöjd och gymnastik gör att skoldagarna som helhet känns bra och lustfyllda.

BO anser emellertid att det bör övervägas om ökningen av timantalet, 88 timmar, ska tas från "elevens val". Detta eftersom även dessa timmar utgör ett sätt för barn och unga att kunna påverka sin skoldag och är en konkret möjlighet till inflytande över den egna utbildningen.

Timplanens roll
I BO:s kontakter med skolor samt med andra myndigheter och organisationer som arbetar med skolan, framkommer det att frågor om samhällets värderingar, ökat elevinflytande samt insatser för att skapa en bra arbetsmiljö inte ges tillräckligt utrymme i skolans arbete. En orsak till detta är att dessa frågor inte har egen tid eller integrerats i annan undervisning p.g.a. att timplanen för de olika ämnena upplevs som alltför styrande av lärarna. Detta framgår också av den rapport som arbetsgruppen om skolans värdegrund har lämnat till utbildningsministern.

BO är därför positiv till att utrymmet för lokala beslut avseende timplanen ökar. Detta borde kunna leda till att värdegrundsfrågorna får högre prioritet i skolans arbete och ett ökat engagemang bland såväl lärare som elever. Vidare ger det skolan möjlighet till en större helhetssyn när det gäller ämnesplaneringen.

Avgiftsfria skolmåltider
BO ser positivt på förslaget att skollagen ska innehålla bestämmelser som gör att alla skolbarn i grundskolan garanteras gratis måltider. Promemorian föreslår dock inte motsvarande regler för elever i gymnasieskolan bl.a. eftersom denna utbildning är frivillig. BO menar dock att då även gymnasieskolan i praktiken är obligatorisk borde departementet överväga om inte också denna ska omfattas av avgiftsfria skolmåltider. I ett sådant övervägande anser BO att en utvärdering bör genomföras av effekterna av skolmåltidsavgifter på gymnasiet som redan många kommuner har infört.

BO vill i sammanhanget lyfta fram ett antal problem när det gäller skolmåltider. Det är inte bara tillgången till gratis skolmat som har betydelse.. I olika undersökningar under de senaste åren om vad eleverna tycker är viktiga frågor i skolan har skolmaten en mycket framträdande roll. Det handlar både om kvalitén på maten, den miljö som skolmaten serveras i samt när på dagen matrasten är förlagd.

I en undersökning som BO nyligen genomfört om 11-åringarnas egna upplevelser av sina levnadsvillkor har vi bl.a. ställt frågor om deras åsikter om skolmaten och miljön i skolmatsalen. Av svaren framgår det att över en tredjedel av eleverna anser att maten smakar illa samt att endast knappt hälften av dem anser att miljön i matsalen är bra.

För barnen och de unga är skolmaten och den miljö som maten serveras i mycket angelägna frågor. Därför anser BO att det är viktigt att i förarbetena till den nya lagregeln också betona nödvändigheten av en bra kvalité på skolmaten i en god miljö. Även i detta sammanhang är det viktigt att lyfta fram elevernas inflytande som en viktig faktor till att förbättra och förändra skolmaten.

Louise Sylwander
Barnombudsman

Bengt Harju
Handläggare