Remissyttrande över promemorian (Ds 1997:32) Påföljder för unga lagöverträdare

Enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman skall BO bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och intressen.

Ombudsmannen skall särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar stämmer överens med Sveriges åtaganden enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen).

Barnombudsmannen är positiv till promemorians förslag om överlämnande till vård på särskilt ungdomshem och delar i stort de uppfattningar som förs fram i promemorian.
Sverige har 1993 kritiserats av FN:s kommitté för barnets rättigheter vad gäller art. 37 punkt C som bl a stadgar att barn skall hållas åtskilda från vuxna i fängelse. Genom förslaget närmar sig den svenska lagstiftningen kraven i Barnkonventionen, särskilt artiklarna 37 och 40.

4.6 Utgångspunkter för en ny utformning av påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten

När det gäller den konflikt som kan råda mellan de straffrättsligt motiverade principerna och de unga människornas behov av behandling, menar BO att man bör söka stöd i barnkonventionen.
Enligt Barnkonventionen skall barnets bästa komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala institutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ (artikel 3).
Med bäst för barnet avses enligt BO inte det minst skadliga som för närvarande finns att erbjuda utan ett faktiskt krav på att placeringen sker med utgångspunkt från det enskilda barnets reella behov. Det individualpreventiva perspektivet måste därför ha prioritet framför det allmänpreventiva perspektivet vid valet av lämpliga reaktioner mot personer under 18 år som begått brott.

BO delar således promemorians uppfattning att viktigaste påföljden för unga som begått brott förblir överlämnande till vård inom socialtjänsten. Ur behandlingssynpunkt har givetvis socialtjänsten de bästa möjligheterna att påverka och hjälpa en ung människa i rätt riktning.


4.7 Förutsebarhet

BO ser positivt på förslaget att Socialnämndens yttranden ska ges ett utförligare innehåll. BO vill dock i sammanhanget framhålla att det är viktigt att den unga människan löpande hålls informerad på ett sätt som är anpassat efter den unges ålder och mognad samt bereds möjlighet att uttrycka sin uppfattning om den planerade vården samt att vårdplanen redovisar den unges uppfattning.
Ett sådant synsätt står i överensstämmelse med art. 12 i barnkonventionen och med den föreslagna ändringen i 9 § socialtjänstlagen: När en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad.


4.8 och 4.9 Konsekvens och proportionalitet

BO är i princip positiv till promemorians förslag, och då framförallt vad avser möjligheterna att meddela särskild föreskrift om ungdomstjänst.


5.5 Överlämnande till vård vid särskilt ungdomshem

BO är positiv till att en ny frihetsberövande påföljd, överlämnande till vård vid särskilt ungdomshem införs. BO anser dock att beteckningen vård i någon mån kan vara vilseledande både när de gäller de olika insatser som bedöms adekvata under vistelsen på ungdomshem och eftersom den unges vårdbehov inte skall tillmätas betydelse vid påföljdsbestämmelsen.

BO föreslår som alternativ begreppet placering vid särskilt ungdomshem. Detta utvidgar innebörden av de insatser som vidtas för den unge. Vid långa placeringar skall ju den unges behov av differentierade insatser vid olika tidpunkter kunna tillgodoses genom åtgärder som traditionellt inte kallas vård, t ex olika utbildningsinsatser.

5.5.1 Ansvaret för verkställigheten av frihetsberövanden

BO stödjer promemorians förslag att Statens institutionsstyrelse skall ansvara för verkställigheten av den nya påföljden. BO vill särskilt peka på artikel 40 punkt 3 i barnkonventionen.
"Konventionsstaterna skall söka främja införandet av lagar och förfaranden samt upprättandet av myndigheter och institutioner som är speciellt anpassade för barn som misstänks eller åtalas för eller befinnes skyldiga att ha begått brott.... "


5.5.2 Tiden

BO delar promemorians uppfattning att påföljden Överlämnande till vård vid särskilt ungdomshem skall vara tidsbestämd. I konsekvens med BO:s uppfattning, som redovisas nedan, att barn under 18 år inte skall dömas till fängelse mosätter sig BO dock de föreslagna lagreglerade begränsningarna av strafftiden.


5.5.3 Tillämpningsområdet

BO vill i detta sammanhang redovsia sin inställning att möjligheten att döma ungdomar till fängelse över huvud taget inte bör finnas.
Människor under 18 år är barn och hänsynen till deras behov av vård och stöd måste gå före kravet på allmänprevention. BO menar att Statens institutionsstyrelse borde kunna utveckla former för att hantera de unga människor som i det föreliggande förslaget skulle kunna dömas till fängelse.
Det är viktigt att adekvata behandlingsresurser sätts in för denna grupp. Detta skulle även resultera i en ökad renodling av påföljdssystemet för unga och ökar förutsätttningarna för en enhetlig rättstillämpning.
Grunden för den kritik som framförts av FN.s kommitté för barnets rättigheter angående svenska barns fängelsevistelse blir då också helt undanröjd.

Louise Sylwander
Barnombudsman