Yttrande över förslag till ändringar av Boverkets byggregler, BBR 94 med kommentarer

Enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman skall Barnombudsmannen (BO) bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och intressen.

BO skall särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar stämmer överens med Sveriges åtaganden enligt Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Avsnitt 5:3741 Brand- och utrymningsplan
BO ser positivt på förslaget om krav på att bostäder ska förses med anordning för tidig upptäckt av brand samt utrymningslarm. Så många som 9 barn i åldern 0-14 år omkom 1995 i bränder, de flesta bostadsbränder. Genomsnittet under 90-talet är sex barn per år. Om dessa bostäder varit försedda med fungerande brandvarnare hade många liv kunnat räddas.

BO ställer sig däremot tveksam till Boverkets antagande att man enbart genom införandet av obligatoriska brandvarnare i nybyggda bostäder skulle uppnå tillfredsställande följdeffekter i befintliga bostäder. För detta krävs, enligt BO:s mening, en omfattande informations- och försäljningskampanj.


Avsnitt 7 Bullerskydd , 7:2 Bostäder och 7:3 Lokaler
BO ser positivt på att kraven för en god ljudmiljö skärps och förtydligas. Idag vistas många barn i stora bullriga barngrupper, på dagis, i skolan och på fritidshemmet, där ljudnivån ofta blir mycket hög. Både barn och personal får svårt att göra sig hörda, många får problem med rösten och ett stort antal får kronisk heshet. Många barn har svårt att uppfatta tal i dessa bullriga miljöer och kan då t.ex. inte följa undervisningen. I en bullrig miljö blir man dessutom trött, stressad, irriterad och aggressiv. Därför är det viktigt att stor hänsyn tas vid val av byggmaterial och byggkonstruktioner så att bästa möjliga ljudmiljö skapas i lokaler där barn vistas.


Avsnitt 8 Säkerhet vid användning, 8.1 Allmänt och 8:231 Fönster och dörr
BO ser med tillfredsställelse att BO:s ställningstagande, att även inglasade balkonger omfattas av krav på säkerhetsbeslag eller spärranordning, nu har tagits med i rådet. BO anser det dock vara viktigt att det i rådet framgår att lämpliga säkerhetsbeslag och spärranordningar är de som följer kraven i SS 3587 och NT CONS 018. En sådan hänvisning måste rimligen vara genomförbar eftersom det i råden för t.ex. brandvarnare respektive spisar hänvisas till provningsmetod och standard.

BO vill i sammanhanget lyfta fram att det på marknaden finns många undermåliga barnsäkerhetsanordningar för fönster och dörrar som ger sig ut för att vara barnsäkra. Ett sådant förhållande utgör en risk eftersom det invaggar människor i en falsk säkerhet.


8:2321 Räcke och ledstång
Av Boverkets handbok "Barnsäkerhet i byggnader" framgår att inga horisontella öppningar i intervallen 100-230 mm får finnas. Barn ska inte kunna fastna med huvudet. I föreliggande förslag till råd finns måtten 130-230 mm. BO förordar samma krav som finns i handboken när det gäller avståndet mellan överliggaren och räckesfronten. Detta avstånd bör alltså ligga mellan 100-230 mm. 100 mm är ett sedan länge välkänt barnsäkerhetsmått i byggsammanhang. Det vore olyckligt om det infördes ett nytt mått på 130 mm. Under avsnittet 8:1 allmänt hänvisas dessutom till handboken

Avslutningsvis vill BO framhålla vikten av att Boverket kontinuerligt följer upp samt utvärderar hur byggreglernas krav på barnsäkerhet tillämpas.

Louise Sylwander
Barnombudsman

IngaLill Söderqvist
Byrådirektör