Remissyttrande över delbetänkandet Återkallelse av uppehållstillstånd (SOU 1997:67)

Enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman skall BO bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och intressen.

Ombudsmannen skall särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar stämmer överens med Sveriges åtagande enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen).

BO är positiv att en översyn har gjorts av reglerna om återkallelse av uppehållstillstånd. BO har under senare år fått ta emot en stor mängd samtal, av vilka det framgått att beslut om återkallelse av ett uppehållstillstånd i flera enskilda fall fått orimliga konsekvenser för barn.

Det är därför positivt att kommittén slår fast att den nuvarande regleringen inte ger tillräcklig ledning för tillämpningen och ger utrymme för en alltför snäv tolkning. BO menar dock att kommitténs förslag inte går tillräckligt långt för att skydda barnen.

BO är positiv till att kommittén lyfter fram den nya portalparagrafen 1 kap 1 § UtlL som innebär att särskild hänsyn skall tas till barnets bästa.

I förarbetena till denna paragraf slås fast att andra viktiga samhällsintressen kan vara så tungt vägande att principen om barnets bästa i det enskilda fallet får vika. När det gäller återkallelse av uppehållstillstånd är det fråga om en sådan ärendetyp där ett tydligt samhällsintresse ofta stått emot barnets.

BO menar då att det är helt nödvändigt att komma ihåg att det här är fråga om familjer som beviljats uppehållstillstånd, och därför inrättat sina liv för en permanent tillvaro i Sverige.

Därför bör det endast vara i undantagsfall som ett uppehållstillstånd skall kunna återkallas för en barnfamilj. Portalparagrafen med principen om barnets bästa måste ges ett mycket stort utrymme i myndigheternas tillämpning.

BO vill också i sammanhanget påpeka att den praxis som lagts fast av regeringen när det gäller barns anknytning inte alltid tar hänsyn till de yngre barnen. BO vill poängtera att även yngre barn som inte börjat skolan kan ha fått en mycket stark anknytning till Sverige.

BO instämmer vidare i reservationen från Sten de Geer m.fl. att den tidsgräns på fem år, efter vilken det krävs synnerliga skäl för att återkalla ett uppehållstillstånd är alltför lång.

En sådan lång tidsperiod är bestämd utifrån ett vuxenperspektiv, och tar inte hänsyn till barns utveckling och mognad. Redan efter en avsevärt kortare tid i svensk skola kan barnet ha uppnått en sådan stark anknytning att det måste krävas synnerliga skäl för att uppehållstillstånd ska kunna återkallas.

Louise Sylwander
Barnombudsman

Helen Westlund
Jurist