Yttrande över betänkandet (SOU 1997:108) Att lämna skolan med rak rygg

Enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman skall BO bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och intressen.Ombudsmannen skall särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar stämmer överens med Sveriges åtaganden enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). Med barn avses enligt konventionen varje människa under 18 år.

Inledning
Som arbetsfördelningen är mellan ombudsmännen är det Handikapp-ombudsmannen (HO) som i första hand har ansvar för de frågor som behandlas i betänkandet. BO stöder de synpunkter HO framfört i sitt remissvar, och vill därutöver anföra följande.

Barnkonventionen ger barnet rätt till utbildning på grundval av lika möjligheter. I detta innefattas bl.a. en rätt till individuellt anpassad undervisning för barn med särskilda behov. Många rapporter under de senaste åren visar att elever med särskilda behov kommit i kläm. Utifrån artikel 3 om barnets bästa och artikel 28 om utbildning på grundval av lika möjligheter menar BO det vara helt nödvändigt att barn med särskilda behov får den hjälp de har rätt till. Därför måste kommunerna avsätta tillräckliga resurser för sådan stöd. BO anser att kommittén inte lämnat tillräckligt konkreta förslag hur de aktuella barnen ska få det stöd de behöver.

Förslagsområde I; Skriftspråksutveckling, tid och lärandemiljö
BO är positiv till kommitténs förslag om ändringar i läro- och kursplaner. Det är också viktigt att en medveten satsning i arbetet med barns skriftspråksutveckling börjar redan i förskolan, varför förslaget att skriva in detta i det nya styrdokumentet för 1-5års verksamheten är mycket bra.

Förslagsområde II; Tidiga och fortsatta insatser - hjälp, stöd och ansvar
BO är tveksam till kommitténs förslag om ändringar i Skollagen. Mot bakgrund av de redovisade rapporterna från bl.a. Skolverket, som visar att stödet till elever med läs- och skrivsvårigheter minskat p.g.a. de ekonomiska nedskärningarna i skolan, menar BO att mer konkreta åtgärder än omformuleringar i lagtexten behövs. När det gäller den föreslagna ändringen i 1 kap 2 § Skollagen från "elever med särskilda behov" till "elever i svårigheter" anser BO att man med en sådan formulering på ett onödigt och negativt sätt pekar ut det enskilda barnet. Kommittén presenterar inte heller någon analys om vad ändringen konkret skulle innebära för barnet.

I Skolverkets förstudie kring hur kommunala nedskärningar har genomförts framgår att personalminskningar är det sätt som kommunerna främst använder för att spara. Det innebär att det nu är färre vuxna i skolan än tidigare. En mycket tydlig konsekvens är minskad specialundervisning och minskat antal speciallärartimmar. BO menar därför att det är nödvändigt att kommunerna avsätter större resurser för att barn med läs- och skrivsvårigheter ska få det stöd de behöver. Det behövs fler specialpedagoger och överhuvudtaget fler vuxna i skolan.

Vidare är det viktigt att dessa elever ges rätt till tekniska hjälpmedel som ett stöd i utvecklingen av läs- och skrivförmågan. Det kan t.ex. var fråga om talböcker eller datorer med speciella läsprogram. Det är också viktigt att tillgången på dessa hjälp- medel är god så att varje elev får möjlighet att använda material såväl i skolan som i hemmet. BO vill i sammanhanget poängtera vikten av att den berörda eleven ges möjlighet att delta i utarbetandet av åtgärdsprogrammet och vid bedömningen av vilka hjälpmedel som behövs.

Förslagsområde III; Utveckling och utvärdering
Kommittén redogör för regionala pedagogiska centrumbildningar. BO anser detta vara ett intressant område att utveckla vidare. Det är viktigt att skapa förutsättningar för att kvalificerad kunskap om läs- och skrivsvårigheter ska finnas i hela landet. Därför menar BO att verksamheten med regionala centra borde byggas ut och utvecklas vidare.

Förslagsområde IV och V; Forskning samt utbildning- och kompetensutveckling
BO är positiv till kommitténs förslag när det gäller ytterligare forskningsinsatser, samt till att kunskap om läs- och skrivsvårigheter ska ingå i samtliga pedagog- och lärarutbildningar.

Kommittén tar vidare upp vikten av att skolan skall vara en plats där varje elev ska ha en trygg arbetssituation. BO instämmer i detta men vill ytterligare betona att hela den psykosociala skolmiljön är av största betydelse för all inlärning. Elever med läs- och skrivsvårigheter tillhör en grupp elever som är särskilt känslig för omgivningens reaktioner. Utredningen borde tydligare lyft fram att det utöver individuella insatser bör satsas på elevernas arbetsmiljö generellt för att skapa en skola där trygghet, elevinflytande och respekt för varandras olikheter bildar grunden.

I beredningen av detta ärende har också byrådirektören Tove Rinnan deltagit.


Louise Sylwander
Barnombudsman

Helen Westlund
Jurist