Yttrande över betänkandet (SOU 1997:157) Att erövra omvärlden - Förslag till läroplan för förskolan

Enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman skall BO bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och intressen.

Ombudsmannen skall särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar stämmer överens med Sveriges åtaganden enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). Med barn avses enligt konventionen varje människa under 18 år.

Inledning

Förskola på skolans villkor?
BO menar att kommittén har ett väl utvecklat barnperspektiv och ligger långt framme när det gäller att följa aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet. BO håller med om den beskrivning betänkandet ger av förskolans framväxt liksom synen på pedagogiken inom förskolan. BO ser med tillfredsställelse att betänkandet genomgående står för en positiv syn på barnet och har ett levande barnperspektiv.

Då förskola, skola och fritidshem förs samman under en gemensam huvudman måste detta göras med stor varsamhet om och med respekt för de olika pedagogiska kulturernas särprägel. Orden styr tanke och handling. Därför gäller det att vara varsam med orden. Att använda ord som har sina rötter i skolans vokabulär och tänkande medför en klar risk för att förskolans speciella karaktär får en underordnad roll. De pedagogiska traditionerna sitter djupt och erfarenheten visar att det skolaktiga, förmedlingspedagogiska arbetssättet mycket lätt tar överhand. Detta är också vad som händer i de försök till samarbete över gränsen förskola skola som hittills gjorts. Ordet läroplan liksom begreppet förskoleklass och undervisning som nu introduceras i förskolan manar till försiktighet. Det sätt som begreppen kommer att användas i den pedagogiska praktiken och av dess förmedlare kommer att utvisa om det är möjligt att utvidga dessa till den vidare syn på inlärning som betänkandet avser. Detta kommer att kräva ett aktivt utbildnings- och utvecklingsarbete inte minst från Skolverkets sida men även från många andra.

5.2 Läroplan för förskolan
BO är positiv till förslaget att läroplanen görs till en förordning. På så sätt läggs en grund för likvärdig förskola över hela landet.

5.3. Förslag till läroplan
BO delar helt kommitténs formuleringar när det gäller de grundläggande värdena. BO menar dock att en direkt hänvisning till barnkonventionen borde göras här. Att som kommittén gör enbart hänvisa till konventionen under förskolechefens/rektorns ansvar räcker inte. Det är viktigt att tydligt slå fast att verksamheten har sin utgångspunkt i konventionens principer.

Planering, genomförande och utveckling
BO är positiv till förslaget om skolplan, lokal arbetsplan och individuell plan. BO vill i sammanhanget framhålla vikten av att när man i förskolan ska formulera barnets behov är det viktigt att man tar stor hänsyn till barnets egna åsikter. Här har pedagogen en mycket viktig roll och ett stort ansvar.

Barns inflytande
BO ser med tillfredsställelse på att kommittén har väl utarbetade målbeskrivningar när det gäller barns rätt till inflytande. BO menar dock att formuleringen "får uppleva delaktighet" är för svag, och bör ersättas av det mer aktiva uttrycket "är delaktiga i". Vidare bör ett tillägg göras under punkten, mål att uppnå, innebärande att barnen bör få delta i utvärderingen av fattade beslut. Detta har med framgång gjorts med barn i förskoleåldern bl.a. på Bifrostskolan i Danmark.

Förskolechefens/rektorns ansvar
BO menar att ett förtydligande tillägg bör göras om att förskolechefen/rektorn har ett särskilt ansvar för att all personal är förtrogen med den anmälningsskyldighet som gäller enligt socialtjänstlagen. BO menar att det är motiverat att lyfta fram anmälningsskyldigheten i en särskild punkt eftersom denna skyldighet utgör det yttersta skyddsnätet för barn som far illa. Flera studier visar brister när det gäller tillämpningen av anmälningsskyldigheten inom förskolan.

6 Översyn av skollagen
BO är positiv till kommitténs förslag om en mer genomgripande översyn av skollagen. BO menar att det i en sådan översyn är viktigt att särskilt analysera kvalitetsparagrafen. I tider av krympande resurser finns det risk att de stora barngrupperna gör att intentionerna i lagen och läroplanen inte uppfylls. Aldrig så goda formuleringar i den nya läroplanen kan inte förändra en resursknapp verklighet. Därför är det av stor vikt att det ställs krav på kvalitet när det t.ex. gäller barngruppens storlek och sammansättning, pedagogens utbildning, miljöns utformning och på personaltätheten. BO är medveten om de svårigheter som finns att fastställa kriterier för vad som är god kvalitet. Mot bakgrund av de senaste årens negativa utveckling, t.ex. att 60 % av 1-3 åringar i förskolan finns i grupper med mer än 16 barn, menar BO dock det vara nödvändigt att man från statligt håll preciserar nivån för kvaliteten i förskolan. Det krävs närmare analyser och klargöranden om var yttersta gränsen går när kvaliteten inte längre är godtagbar. Detta skulle kunna göras i allmänna råd eller i lagens förarbeten.

6.1 Förskolan

Skola/skolform
BO är positiv till att förskolan bildar en egen skolform inom det offentliga skolväsendet. Om förslaget genomförs borde en konsekvens bli att Arbetsmiljölagen blir tillämplig även för barnen i förskolan. Detta vore positivt och har förts fram av BO i olika sammanhang. BO menar dock att det också är nödvändigt att göra en ordentlig konsekvensanalys över vilka kompletteringar och förstärkningar som måste göras i Arbetsmiljölagen om den ska omfatta de yngre barnen, t.ex. när det gäller frågan om företrädare för barnen.

Portalparagrafen för barn och ungdom
BO menar att förskolan måste ses som det första steget i ett livslångt lärande. Kommitténs argument för att förskolan inte skulle kunna omfattas av skolan portalparagraf är att förskolan för närvarande inte kan sägas ge lika tillgång till utbildning. Den självklara konsekvensen av ovannämnda synsätt är dock att förskolan måste komma alla barn till del och då särskilt barn med utländsk härkomst som i sin mest språkmottagliga ålder behöver få leka sig in i den svenska språkmiljön. Detta gäller även barn som på olika sätt lever i utsatta situationer som t.ex. barn till arbetslösa.

BO har i olika sammanhang fört fram vikten av att Skollagen måste tydliggöras så att barn inte utsätts för godtycke när det gäller hur kommunerna tolkar lagen och vem som har rätt till förskola. Idag är det t.ex. endast i hälften av Sveriges kommuner som barn får behålla sin plats då föräldrar blir arbetslösa eller barnet får ett syskon. Ur barnens synvinkel kan detta inte vara en acceptabel lösning. BO menar därför att det är viktigt att det i skollagen framgår att förskoleverksamhet ska tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till barnets eget behov.

6.3 Familjedaghem
BO är positiv till kommitténs förslag att särskilda allmänna råd ska utarbetas för familjedaghem. Kvaliteten i familjedaghemmen har höjts avsevärt genom insatser från olika håll från 1980-talet och framåt. Kåren är numera mer professionell än tidigare. Att ett allmänt råd för familjedaghem, öppen förskola och öppen fritidsverksamhet utformas är bra och ett fortsatt steg i rätt riktning.

BO vill betona vikten av att all personal som professionellt har hand om barn på sikt får adekvat utbildning. Detta innebär att barnskötare på daghem liksom de som arbetar i familjedaghem bör vidareutbildas till förskollärare eller fritidspedagoger. Detta är det mest verksamma sättet att uppnå en likvärdig standard för alla barn.

I beredningen av detta ärende har också byrådirektören Eva Norén-Björn deltagit.

Louise Sylwander
Barnombudsman

Helen Westlund
Jurist