ILO:s rapport IV (1) Child labour

Enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman skall BO bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och intressen. Ombudsmannen skall särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar stämmer överens med Sveriges åtaganden enligt Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter.

Inledningsvis noterar BO med tillfredsställelse att ILO-kommittén i sitt yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet till stor del beaktat de synpunkter som BO avgav i sitt tidigare remissvar (BO 9:008/97). Vidare är det glädjande att barnkonventionen givits ett större utrymme i den reviderade versionen av ILO-konventionen, som nu är föremål för remiss. I huvudsak hänvisar BO till det tidigare svaret, men vill dock komplettera med några ytterligare synpunkter.

Article 3
BO menar att en tydligare koppling bör göras till barnkonventionen genom att använda de definitioner av utnyttjande av barn som framgår av artiklarna 32 och 34. Det skulle vara olyckligt, och även kunna medföra tolkningsproblem, om man i internationella dokument inte använder sig av de redan fram-förhandlade och överenskomna definitionerna.

Article 7
BO anser att det i artikel 7 mycket tydligare måste framgå att grundutbildning är en rättighet för barn. Även här bör barnkonventionens formulering följas. Av artikel 28 i barnkonventionen framgår bl.a. att konventionsstaterna erkänner barnets rätt till utbildning och i syfte att gradvis förverkliga denna rätt och på grundval av lika möjligheter skall de särskilt göra grundutbildning obligatorisk och kostnadsfritt tillgänglig för alla.

1 Programmes of Action
BO menar här att barnets rätt till egen information om de regler som gäller mot barnarbete tydligare borde lyftas fram. Det är viktigt att barn själva ges tillräckliga möjligheter att känna till sina rättigheter för att på så sätt ha reella möjligheter att också hävda dessa.

Louise Sylwander
Barnombudsman

Helen Westlund
Jurist