Yttrande över utkast till riktlinjer för SIV:s arbete med ensamkommande barn

Enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman skall BO bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och intressen. Ombudsmannen skall särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar stämmer överens med Sveriges åtaganden enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). Med barn avses enligt konventionen varje människa under 18 år.

FN:s barnkonvention
I riktlinjernas redovisningen av barnkonventionen anges att det finns fem grundläggande principer i konventionen. De grundläggande principerna, som FN:s övervakningskommitté tolkar barnkonventionen, är fyra till antalet . De är; förbud mot diskriminering (artikel 2) Principen om barnets bästa (artikel 3) rätten till liv (artikel 6) och rätten att uttrycka sina åsikter (artikel 12). Art 9 om åtskiljande från föräldrar är således inte en sådan princip.

Utgångspunkter för SIV
BO menar att de grundläggande principerna i barnkonventionen om barnets bästa art 3 och om barnets rätt att komma till tals i frågor som berör dem art 12, borde finnas med som en av grunderna för SIV:s utrednings- och mottagningsverksamhet. Dessa regler har också redan förts in i utlänningslagen (1kap 1 § och 11 kap 1a§).

Vid gränsen, upptagande av asylansökan
BO menar att man under denna punkt borde behandla frågan om omedelbar verkställighet. BO vill i sammanhanget erinra om att UNHCR anser att det bör vara ett absolut förbud mot att avvisa barn som kommer utan vårdnadshavare med omedelbar verkställighet. BO delar denna ståndpunkt. Detta har även framförts av Barnkommittén i delbetänkandet SOU 1996:115

Frågeställning vid utredning
BO anser att det tydligare måste framgå att barns asylskäl ska utredas. En av anledningarna till de ändringar som gjordes i utlänningslagen för att förstärka barnperspektivet var just att barnets asylskäl måste komma fram och utredas.

BO menar vidare att det är viktigt att utredningar när det gäller ensamkommande barn prioriteras och behandlas skyndsamt, för att barnen så fort som möjligt ges ett besked i tillståndsfrågan. Även detta måste tydligare framgå av riktlinjerna.

Vem ska utreda barn
BO anser att man i riktlinjerna har en för låg nivå när det gäller kravet på kompetens hos de handläggare som ska utreda barnens ansökan om uppehållstillstånd. BO menar att den nuvarande interna SIV-utbildning inte ger en tillräcklig kompetens. Det är mycket viktigt att den personal som hör barnen har erfarenhet av samtal med barn och kvalificerade kunskaper om barn och barns utveckling. Därutöver är det av stor vikt att Invandrarverket har expertkunskap, som t.ex. barnpsykolog, om barn, deras utveckling och behov i olika åldrar samt barn i kris tillgänglig på myndigheten. En sådan resursgrupp skulle kunna användas som fortbildare och handledare till övrig personal, samt även göra bedömningar i mer komplicerade ärenden.

Frivilligt återvändande och verkställigheter
BO har erfarit att det har förekommit att barn skickas iväg utan att man med säkerhet vet att någon tar emot, och tar hand om barnet, i hemlandet. För att undvika sådana situationer menar BO att det ännu tydligare måste framgå i riktlinjerna att det är ett krav att barnet blir mött och omhändertaget i hemlandet. Om detta inte kan klargöras, skall verkställighetshinder anses föreligga.

Vistelsekommunernas ansvar
BO menar att det utöver god man också bör utses en vårdansvarig socialsekreterare för ensamkommande flyktingbarn. Den ansvarige socialsekreteraren ska ha ansvaret för de sociala och ekonomiska insatserna. Vidare bör alltid övervägas om en särskild kontaktperson/familj ska utses. De ensamma flyktingbarnen har ofta svåra upplevelser bakom sig, och att komma till en helt främmande kultur utan föräldrar kan vara traumatiskt. BO menar att det är mycket viktigt att dessa barn bemöts på ett sätt som kan bidra till att de kan klara sig genom sin kris på ett positivt sätt. Det kan därför vara nödvändigt för barnen att utöver den gode mannen kunna få professionellt stöd även av andra vuxna.

Familjeåterförening
BO vill lyfta fram art 10 i barnkonventionen som stadgar att ansökningar från ett barn eller dess föräldrar om att resa in i eller lämna en konventionsstat för familjeåterförening ska behandlas på ett positivt, humant, och snabbt sätt av konventionsstaterna. BO menar att ett sådant skyndsamhetskrav även bör framgå av SIV:s riktlinjer för att bättre överensstämma med barnkonventionen.

BO är vidare kritisk till den generella tolkning som SIV gör att återföreningen alltid ska ske i det land där föräldrarna vistas om barnet har PUT utan att vara flykting eller skyddsbehövande. För att portalparagrafen i utlänningslagen ska ha någon reell betydelse menar BO att en individuell prövning alltid måste göras, där hänsyn tas till vistelsetiden i Sverige, den faktiska anknytningen m.m.

Statistiska uppgifter
BO anser att fördelningen på ålder, kön och medborgarskap, även bör göras när det gäller antal avvisade, avvikna och frivilligt återresta.

Louise Sylwander
Barnombudsman

Helen Westlund
Jurist