Lagreglering av användning av drogkontroller inom tvångsvården (LVM-hemmen och de särskilda ungdomshemmen)

Enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman skall BO bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och intressen.

Ombudsmannen skall särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar stämmer överens med Sveriges åtaganden enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen).

Frågorna som aktualiseras i promemorian ligger delvis utanför BO:s normala kompetensområde. BO väljer att i sitt svar enbart ta ställning i frågor rörande de särskilda ungdomshemmen.

BO är positiv till att frågan om när drogkontroller får göras på de särskilda ungdomshemmen lagregleras. BO anser att det kan vara förenligt med den unges bästa att det på detta sätt klarläggs om han är påverkad av droger eller ej. Dock vill BO framhålla att drogkontroller mot någons vilja är en form av integritetskränkning, varför det tydligt måste klargöras i förarbetena i vilka fall sådana kontroller får göras. BO anser att promemorian inte är helt tydlig i denna del. BO menar vidare att det av lagen även bör framgå vilka prover den intagne är skyldig att lämna.

I handläggningen av detta ärenden har Lisbeth Thurnell medverkat.

Louise Sylwander
Barnombudsman

Helen Westlund
Jurist