Yttrande över Riksarkivets allmänna råd om hantering och förvaring av barnhälsovårdsjournaler

Enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman skall BO bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och intressen. Ombudsmannen skall särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar stämmer överens med Sveriges åtaganden enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). Med barn avses enligt konventionen varje människa under 18 år.

2 Gallring och bevarande
Barnombudsmannen stödjer förslaget att barnhälsovårdsjournalerna ska bevaras för framtiden. BO har vid många tillfällen påpekat vikten av forskning på effekterna av tidiga insatser, och ser därför bevarandet av journalerna som mycket angeläget.

3 Hantering under barnets förskoleår
BO stödjer Riksarkivets förslag.

4 Hantering efter barnets förskoleår
BO avstyrker förslaget. Riksarkivet har inte tillräckligt analyserat konsekvenserna av förslaget. Det är nödvändigt att förfarandet med upprättande av särskilda sammanfattningar av journaler, s.k. epikriser, utvärderas ur kvalitetsmässig synpunkt. BO menar att det finns en stor risk att skolhälsovården inte får tillgång till nödvändig kunskap om enskilda barn i skolan.

Det är vidare oklart vem som ska göra epikrisen och vilket merarbete det kan innebära. Man bör vara klar över att det rör sig om ca 100 000 epikriser varje år. Det är uppenbart att barnhälsovården i sådana fall måste tillföras både kompetens och resurser för att klara av den nya arbetsuppgiften på ett tillfredsställande sätt.

I handläggningen av detta ärende har också byrådirektören Lisbeth Thurnell deltagit.

Louise Sylwander
Barnombudsman

Helen Westlund
Jurist