I god tro - samhället och nyandligheten

Enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman skall BO bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och intressen. Ombudsmannen skall särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar stämmer överens med Sveriges åtaganden enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.

Socialdepartementet
Hälso- och sjukvårdsenheten
103 33 Stockholm


BO har inte i någon nämnvärd utsträckning kommit i kontakt med frågan om barnens situation i nyandliga rörelser. Som framgår av den sammanställning som utredningen gjort har BO endast haft enstaka telefonsamtal från yrkesverksamma som arbetar med barn och unga.

BO anser att utredningen gör en bra beskrivning över barnens situation i slutna rörelser. BO stöder också de förslag som utredningen lämnar när det gäller barn och unga.

BO anser dock att frågan om barn som eget rättssubjekt i förhållandet till föräldrarna inte är tillräckligt analyserad. Den genomgång betänkandet gör är mycket kortfattad och belyser t.ex. inte barns möjligheter till in- och utträde ur andliga rörelser utan föräldrarnas samtycke. En sådan analys bör göras, med utgångspunkt i den grundlagsskyddade religionsfriheten.

BO vill i sammanhanget lyfta fram bestämmelsen i 4 § lag 1998:1593 om trossamfund som innebär att barn som fyllt 12 år inte kan inträda i eller utträda ur ett trossamfund utan eget samtycke. BO anser att det är olyckligt att i detta sammanhang ha en bestämd åldersgräns. Barnkonventionens artikel 12 ger alla barn rätt att uttrycka sin åsikt oavsett ålder. Åsikten ska därefter beaktas efter ålder och mognad. BO vill peka på att utvecklingen i andra lagstiftningsarbeten, t.ex. föräldrabalken, går ifrån bestämda åldersgränser till att ta hänsyn till barnets mognadsgrad.

BO vill vidare förtydliga barnkonventionens ställning i Sverige. Utredningen uppger att "konventionen ännu inte är införlivad med svensk rätt, även om starka krafter verkar för att den ska bli det". Det är riktigt att barnkonventionen inte är lag i Sverige. Barnkonventionen ska enligt flera riksdagsbeslut införlivas genom transformering i olika lagstiftningar. Detta är också det system som Sverige normalt använder vid införlivandet av konventioner. Frågan om barnkonventionen i stället ska inkorporeras har behandlats av riksdagen vid två tillfällen samt av den parlamen-tariska barnkommittén. Starka skäl har dock talat för transformeringsmetoden.

Louise Sylwander
Barnombudsman

Helen Westlund
Jurist