Yttrande över förslag till nya föreskrifter om första hjälpen och krisstöd samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman skall BO bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och intressen. Ombudsman-nen skall särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar stämmer överens med Sveriges åtaganden enligt Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). Med barn avses enligt konventionen varje människa under 18 år.Arbetarskyddsstyrelsen
Enheten för medicinska frågor
171 84 Solna


I en skrivelse till Arbetarskyddsstyrelsen, daterad 1994 10 11, med anledning av en redan då aktuell omarbetning av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift om första hjälpen vid olycksfall och akut sjukdom (AFS 1984:14) framhåller BO vikten av att eleverna omfattas av föreskriften om första hjälpen. Av skrivelsen framgår bl.a.:
"Sedan den aktuella föreskriften trädde ikraft, den 1 april 1985, har många förändringar skett inom arbetsmiljöområdet både när det gäller synsätt och lagstiftning. Bl.a. omfattas eleverna från och med årskurs 1 av arbetsmiljölagen sedan den 1 juli 1990. Enligt tillgänglig olycksfallsstatistik sker en fjärdedel eller mer av olycksfallen bland barn i grundskoleåldern under skoltid. Genom att ge eleverna möjlighet att på olika sätt arbeta med sin arbetsmiljö och närmiljö får de successivt ett ökat riskmedvetande, skicklighet i att hantera riskfyllda situationer och träning i att reagera, att påverka och att förebygga skador. Med ett sådant arbetssätt kan kunskapen i första hjälpen komma in i ett naturligt sammanhang.

BO anser det därför viktigt att eleverna tydligt omfattas av föreskriften om första hjälpen.T.ex bör det vara självklart att elevskyddsombuden får en mer omfattande utbildning. I kommentardelen bör elevernas rätt till första hjälpenkunskap närmare beskrivas utan att för den skull låsa fast metoderna för elevernas medverkan. Här önskar BO att Arbetarskyddsstyrelsen tar initiativ till att utveckla nya arbetssätt för att på så nära och begripligt sätt som möjligt få in ett säkerhetstänkande hos eleverna.

BO har kännedom om många tillbud där barn räddat andra barn i mycket allvarliga risksituationer. Det handlar om barn som fått första hjälpeninformation och träning, anpassad efter ålder och mognad. Det faktum att ansvaret för barns säkerhet alltid måste ligga på oss vuxna får inte stå ivägen för barnets rätt att successivt få en handlingsberedskap inför riskfyllda situationer.

Vid möte den 25 augusti 1994 med Barnombudsmannens nätverk för säkerhetsfrågor bland barn och ungdom diskuterades ovanstående fråga och ett enhälligt beslut fattades att tillskriva Arbetarskyddsstyrelsen i ärendet samt att en kopia sändes för kännedom till Skolverket.

Nu har det gått ca 4,5 år sedan denna skrivelse sändes iväg. Under tiden har Arbetsmiljölagen utvidgats att även gälla barnen i förskoleklass, alltså 5-6-åringar. FN:s konvention om barnets rättigheter, den s.k. barnkonventionen, har fått en allt starkare ställning i vårt land. Den ger barn rätt till överlevnad och utveckling, bästa uppnåeliga hälsa, information och tillgång till undervisning om förebyggande av olycksfall samt få stöd vid användningen av sådan grundläggande kunskap. I föreliggande förslag till föreskrifter om första hjälpen och krisstöd samt allmänna råd om tillämpningen av förskrifterna finns fortfarande inte mycket av elevperspektiv.

BO ser med oro på förslaget till allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna där det saknas ett genomgående elevperspektiv. Eleverna nämns specifikt på tre ställen:

1. sid.7 under rubriken Riskbedömning - "För skolan ingår även de olycksfallsrisker som finns för elever och personal under rasterna på skolgården"
2. sid, 8 - "Det är viktigt att man inom skolan och annan undervisning informerar även eleverna och de studerande om hur första hjälpen och krisstödet är organiserat."
3. sid. 9 - "Eftersom även elever räknas som arbetstagare är det viktigt att även de ges information om olycksrisker och om hur man bör handla om en olycka inträffar. Första hjälpenutbildning redan på låg- och mellanstadiet kan leda till ett säkrare vuxenliv."

Kommentarer till punkterna 1-3:
BO föreslår att dessa tre formuleringar tas bort eftersom de uttrycker självklarheter. Sista meningen i punkt 3 uttrycker dessutom en missuppfattning då även de yngsta eleverna har rätt till en första hjälpen- utbildning som syftar till en säker arbetsmiljö i nuläget i skolan, inte till "ett säkrare vuxenliv", även om det kan ha även den effekten.

BO föreslår att de föreslagna allmänna råden kompletteras med ett tydligare elevperspektiv. Detta kan t.ex. föras in under följande rubriker:

Bakgrund
Internkontrollföreskriften omfattar även elevernas arbetsmiljö, men trots detta är det få skolor som registrerar olycksfall och tillbud och ännu färre som utreder de inträffade olycksfallen. Saknas kunskap - saknas beredskap. Här måste arbetet med att få igång rutiner för denna registrering påskyndas. Skolhälsovården har en grundläggande kunskap som bör tas tillvara under tiden som ett registreringssystem byggs upp. Skolhälsovården har mycket värdefull och nödvändig kunskap och erfarenhet ur ett elevperspektiv och kan sägas vara "elevernas företagshälsovård" men nämns inte alls i förslaget. På sid.6 återfinns följande text:
" I arbetsgivarens uppgifter vid internkontroll av arbetsmiljön ligger att identifiera och bedöma risker och vidta åtgärder för att få bort eller minska dem"- Hur ska arbetsgivaren klara detta om han/hon inte har någon kunskap om eleverna, deras hälsa och arbetsmiljö."
Längre fram i texten står:
"Företagshälsovården är en resurs som kan anlitas både vad gäller riskbedömning, utbildning och planering av åtgärder vid första hjälpen och krisstöd. Den kan oftast även ge konkret hjälp när det behövs professionella insatser vid bl.a. krisstöd." För eleverna finns motsvarande resurs i skolhälsovården och elevvården.

Kunskaper om krisstöd.
- Är krisens förlopp detsamma för en 5-6-åring som för en vuxen?
- Är omhändertagandet detsamma av en 5-6-åring som av en vuxen?
- Kan man informera en 5-6-åring på samma sätt/samtidigt som de vuxna?
- Om inte, var finns denna kunskap och erfarenhet och hur kan den bli tillgänglig för berörda vuxna?


Utrustning för första hjälpen.
- Kan man använda samma första hjälpenutrustning på barn som för vuxna?

Exempel på vad rutiner vid olyckor och akuta krissituationer kan omfatta.
BO föreslår att i den plan och i de tydliga rutiner som måste finnas för att kunna ge ett gott omhändertagande och minimera akut och framtida ohälsa måste kompletteras utifrån elevernas intresse. Som framgår av texten -"är det viktigt att alla i organisationen känner till vem som gör vad och vad som förväntas av var och en."- Även i detta sammanhang måste skolhälsovård och elevvård komma in i arbetet.

BO vill framhålla vikten av att Arbetarskyddsstyrelsen också har ett nära samarbete med Räddningsverket vid arbetet med att ge de föreslagna allmänna råden ett elevperspektiv. Regeringen uppdrog 1997-06-19 åt Räddningsverket att i samverkan med berörda myndigheter och organisationer verka för att förbättra den enskilda människans förmåga att agera på rätt sätt vid olyckor, katastrofer och störningar i viktiga infrastukturer. Arbetet inriktas i huvudsak på säkerhet och trygghet i vardagen och vardagens olyckor utgör den väsentliga basen för människors agerande vid större olyckor. De grundläggande kunskaperna och färdigheterna bör i huvudsak ges i skolan och under fritidsaktiviteter för barn och ungdom i kommunen.

Konsekvensbeskrivning.
Arbetsolycksfallsstatistik
Detta stycke bör kompletteras med statistik över elevolycksfall. Skolan, som är elevernas arbetsplats, är den plats där mer än 35.000 elever varje år skadas så allvarligt att de måste uppsöka vård.

BO kan inte bedöma omfattningen av förslagets konsekvenser när det gäller t.ex utbildning för att tillgodose elevernas rättigheter och intresse.

Avslutningsvis vill BO understryka vikten av att de allmänna råden får en tydligare struktur. I det föreliggande förslaget finns många onödiga upprepningar, vissa delar är onödigt detaljerade. och i övrigt är det svårt att snabbt hitta information.
De krav som BO framför i bilagda och ovan delvis citerade brev kvarstår naturligtvis.

Föredragande i ärendet har varit IngaLill Söderqvist.

Per-Olof Larsson
Kanslichef