Underhållsstöd vid växelvis boende

Enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman ska Barnombudsmannen (BO) bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och intressen. Ombudsman-nen ska särskilt bevaka att lagar och andra författningar stämmer överens med Sveriges åtaganden enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Med barn avses enligt konventionen varje människa under 18 år.

Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Som framgår av promemorian om underhållsstöd vid växelvis boende har tidigare regler kring underhållssystemet skapat konflikter mellan föräldrarna. Detta har belysts i RFV:s rapport Underhållsstöd till barn med särlevande föräldrar - redovisning vad avser systemets tillämpning (RFV anser 1998:2).

Vid remissbehandlingen av den rapporten framförde BO ett stöd för RFV:s alter-nativa lösning. BO framförde vidare att en sådan ändring skulle kunna leda till en förbättring när det gäller minskade föräldrakonflikter. BO stöder därför det förslag som framgår av denna promemorias alternativ A

FN:s barnkonvention framhåller vikten av barnets nära kontakt med båda föräld-rarna och att båda föräldrarna ska kunna vara delaktiga i barnets uppfostran även om dessa inte lever samman med varandra. Att föräldrar genom underhållsstöd uppmuntras att låta barnet bo växelvis hos föräldrarna skulle därför kunna sägas ligga i linje med barnkonventionens intentioner.

Problemet är naturligtvis att växelvis boende kan passa för ett barn och i en viss situation medan det för ett annat barn vore en olämplig lösning. Om reglerna för underhållstöd vid växelvis boende innebär att föräldrar väljer denna boendeform för sitt barn enbart med utgångspunkt i ekonomiska fördelar kan detta naturligtvis inte överensstämma med barnkonventionens krav på barnets bästa.

Det finns en risk för att de föreslagna förändringarna enligt alternativ A kan inne-bära att en del föräldrar väljer växelvis boende för att därigenom få ekonomiskt bidrag, vilket i sin tur kan innebära ökade konflikter och processer. Samtidigt är det viktigt att barn och föräldrar får möjlighet att upprätthålla ett nära förhållande efter en separation. Ett växelvis boende kan utgöra grunden för ett sådant förhållande. BO anser därför att fördelarna med alternativ A överväger nackdelarna.

Hur fördelar och nackdelar med regler kring underhållsstöd ska vägas är dock svårt att säkert uttala sig om då det saknas aktuell forskning och studier av hur barn, framförallt förskolebarn påverkas av att bo växelvis hos föräldrarna, vilket också framgår av promemorian.

En expert har haft i uppdrag att belysa frågan om växelvis boende ur ett barnper-spektiv. BO menar att det hade varit bättre att ha haft resultatet av den undersök-ningen som en bakgrund för ett ställningstagande kring hur reglerna kring under-hållsstödet vid växelvis boende ska utformas.

I övrigt delar BO den uppfattning som framgår av promemorian att ;

- reglerna för vad som ska anses utgöra ett växelvis boende vid beslut om under-hållsstöd bör gälla oförändrade.
- försäkringskassan bör informera föräldrar som är oeniga om barns boende om att kommunen kan erbjuda samarbetssamtal
- resultatet av uppdraget kring hur barn påverkas av växelvis boende, beaktas i kommande lagstiftningsarbete
Louise Sylwander
Barnombudsman