Yttrande över betänkandet (SOU 1999:34) Svenskt medborgarskap

KulturdepartementetBarnombudsmannen (BO) tillstyrker kommitténs förslag om barn och medborgarskap.


103 33 STOCKHOLM


Allmänt
Med hänvisning till BO:s uppdrag begränsas yttrandet till sådana frågor som särskilt rör barn och medborgarskap. BO är positiv till de förslag som presenterades i betänkandet. De är väl genomarbetade och lyfter fram barnperspektivet på ett mycket bra sätt. I BO:s yttrande över (SOU 1997:116) "Barnets bästa" underströks vikten av att frågan om de statslösa barnen får sin lösning med utgångspunkt i en analys av barnkonventionens rättigheter. BO välkomnar därför speciellt förslaget om de statslösa barnen, där kommittén på ett grundligt sätt analyserar den artikel som är relevant i barnkonventionen. BO anser att tillämpningen av de nya bestämmelserna bör följas upp för att tillförsäkra att lagstiftarens intentioner verkligen får genomslag. Detta inte minst med hänsyn till att de olika nationella rättssystem som kan var aktuella i ett medborgarskapsärende, gör det svårt att överblicka konsekvenserna.

6 Medborgarskap efter svensk ogift far
6.4 Kommitténs förslag

BO tillstyrker förslagen om att ett barn ska förvärva svenskt medborgarskap efter en ogift svensk far. BO ser ingen anledning att göra någon åtskillnad mellan män och kvinnor i frågan om rätten att överföra medborgarskap på barn. Denna rätt bör gälla även om fadern inte är gift med barnets mor. Vidare ser BO med tillfredsställelse att barnets rätt i medborgarskapsärenden stärks genom förslaget om att sänka åldersgränsen till tolv år för barnet att lämna sitt samtycke till det svenska medborgarskapet.

7 Svenskt medborgarskap genom adoption
7.4 Kommitténs förslag
BO tillstyrker kommitténs förslag om att ett utomnordiskt beslut som gäller i Sverige på grund av lag ska medföra automatiskt förvärv av svenskt medborgarskap för adoptivbarnet om en av adoptanterna är svensk medborgare och barnet är under 12 år.

8 Statslösa barn
8.8 Kommitténs förslag

BO tillstyrker förslagen om att underlätta förvärv av svenskt medborgarskap för statslösa barn. FN:s barnkommitté skrev bl.a i sitt utkast med synpunkter på den svenska rapporten att kommittén var bekymrad över nuvarande lagstiftning rörande statslösa barn: "Kommittén uppmuntrar konventionsstaten att fullborda revideringen av medborgarskapslagen och tillråder att de ändringar som kommer till stånd genom revisionen fullt ut tar hänsyn till artikel 7." BO välkomnar därför förslagen som ligger i linje med artikel 7 i barnkonventionen om att undvika statslöshet. De föreslagna bestämmelserna visar att Sverige menar allvar med sitt åtagande enligt barnkonventionen och andra internationella dokument om att undvika statslöshet för barn.

Däremot anser BO att kravet på fem års hemvist är för stort för statslösa barn som kommer till Sverige innan de fyller 18 år. Även här bör man undvika en längre tids statslöshet för barn. Inte minst kan det svenska medborgarskapet ha stor betydelse för en positiv utveckling av barnets identitet och integration i det svenska samhället.

9 Barn med enbart utländskt medborgarskap
9.7 Kommitténs förslag

BO tillstyrker kommitténs förslag om att barn och personer med utländskt medborgarskap ska kunna förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan.

I detta ärende har Concetta Taliercio varit föredragande.

Louise Sylwander
Barnombudsman

Concetta Taliercio
 Handläggare