Delbetänkandet (SOU 2000:42) Barnmisshandel - Polisens och åklagarnas handläggningstider och arbetsmetoder (Dnr Ju2000/2354)

Barnombudsmannen (BO) tillstyrker samtliga förslag som presenteras i delbetänkandet. BO saknar dock ett könsperspektiv i de frågor som belyses i delbetänkandet, d.v.s. ett resonemang kring eventuella skillnader eller likheter för pojkar och flickor vid exempelvis förhör av barn eller då barn bevittnar våld.

Barnombudsmannen (BO) tillstyrker samtliga förslag som presenteras i delbetänkandet. BO har också haft förmånen att delta i kommittén som sakkunnig och där fått gehör för de ståndpunkter som BO lyft fram. Kommittén har på ett förtjänstfullt sätt lyft fram barnperspektivet i delbetänkandet. BO saknar dock ett könsperspektiv i de frågor som belyses i delbetänkandet, d.v.s. ett resonemang kring eventuella skillnader eller likheter för pojkar och flickor vid exempelvis förhör av barn eller då barn bevittnar våld. Förslagsvis kan ett tydligare könsperspektiv beaktas och analyseras i kommande slutbetänkande.

I beredningen av detta ärende har handläggaren Concetta Taliercio deltagit.

Louise Sylwander
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist