Promemoria om vissa frågor avseende föräldraförsäkringen, föräldraledigheten och barnårsrätten (dnr S2000/5683/SF)

Betänkandets huvudfrågor ligger vid sidan av Barnombudsmannens (BO:s) normala verksamhetsområde då det i huvudsak rör föräldraförmåner. BO har därför inte några särskilda synpunkter att anföra med anledning av betänkandet.

BO uppmärksammar dock att en lagändring enligt de framlagda förslagen kan inverka positivt på barns och ungas tillvaro. BO avser då särskilt förslagen om en ny förmånsnivå inom föräldraförsäkringen och om att arbetstagaren ska kunna förlägga föräldraledigheten på det sätt arbetstagaren själv önskar.

I beredningen av detta ärende har Sophie Bergström deltagit.

Louise Sylwander
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist