Betänkande av pyroteknikutredningen (SOU 1999:128) Ja till fyverkerier - men med färre skador.

BO välkomnar Pyroteknikutredningen förslag om att förbjuda smällare för barn under 18 år och att höja åldersgränsen för övriga 15-årsprodukter till 18 år.

Pyroteknikutredning konstaterar att de flesta skador som inträffar vid användning av fyrverkerier drabbar barn under 18 år. Det handlar således om den målgrupp som BO enligt barnkonventionen värnar om. Barnets rätt till liv och utveckling samt till trygghet och skydd utgör hörnpelare i barnkonventionen. BO välkomnar därför utredningens förslag om att förbjuda smällare för barn under 18 år och att höja åldersgränsen för övriga 15-årsprodukter till 18 år.

BO har i olika sammanhang framfört krav på förbud av smällare för barn under 18 år, bl.a. i ett pressmeddelande daterat 1998-04-08 med rubriken "Förbjud smällare för ungdomar under 18 år". Där framgår det, enligt uppgifter från Epidemiologiskt Centrum vid Socialstyrelsen, att det 1994 var 35 pojkar i åldrarna 10-17 år som var inlagda på sjukhus för skador som de fått av smällare och fyrverkerier. Året därpå, 1995, hade siffran i det närmaste fördubblats, varav hälften (28 st) var under 15 år. Utöver dessa pojkar vårdades ett fåtal flickor på sjukhus för den här typen av skador. Det var två flickor 1994 och fem flickor 1995. Alla dessa barn var för unga för att själva få köpa fyrverkerier. En betydande andel av dem var även för unga för att köpa smällare. Därför är det uppenbart att vare sig handlare, äldre ungdomar eller föräldrar förstår vikten av en åldersgräns. Även om en 18-årsgräns inte kommer att efterlevas fullt ut, menar BO att den ändå minskar möjligheten för de yngre barnen att få tillgång till farliga varor och därmed är risken att skadas mindre.

BO vill lyfta fram vikten av att Sprängämnesinspektionen noga följer användningen av de mindre fyrverkerierna som föreslås få fritt förvärvas även i fortsättningen. Dessa produkter kan bli mer intressanta för de yngre barnen när smällarna försvinner. Produkter som t.ex. party-poppers och knallpulver har mycket höga ljudnivåer, som vid felaktig användning kan orsaka hörselskador.

I barnkonventionens artikel 24 punkt 2 e, framgår att alla grupper i samhället, särskilt barn och föräldrar, har rätt till information om hur man förebygger barnolycksfall och hur man använder sådana grundläggande kunskaper. Barn har alltså rätt till att efter ålder och mognad få hjälp med att bygga upp ett eget säkerhetsmedvetande.

BO vill också framhålla vikten av att informationen om riskerna med fyrverkerier och om korrekt användning av dessa måste anpassas till olika språk- och kulturgrupper.

BO önskar vidare att beslut i denna fråga sker skyndsamt så att förbuden kan träda i kraft den 1 december 2000 enligt utredningens förslag.

I detta ärende har IngaLill Söderqvist varit föredragande.

Louise Sylwander
Barnombudsman