Förslag till nytt allmänt produktsäkerhetsdirektiv (GPSD) 92/59/EEG <br>(Dnr EUFi2000/1467)

Barnombudsmannen (BO) är generellt sett positiv till förslaget till ett nytt allmänt produktsäkerhetsdirektiv. Många förbättringar i förhållande till gällande direktiv föreslås, vilka kan skapa förutsättningar för en större säkerhet för barn och ungdomar när det gäller produkter och tjänster för konsumenter i Sverige och inom gemenskapen som helhet.

I direktivförslaget nämns barn som en särskilt riskutsatt grupp. Begreppet "barn" definieras däremot inte, vilket BO anser vara en brist i förslaget.

Direktivförslagets artikel 2
I förslaget nämns barn som en särskilt sårbar konsumentkategori, vilket överensstämmer med skyddsaspekten i FN:s konvention om barnets rättigheter. I konventionens artikel 6.2 sägs att konventionsstaterna till det yttersta av sin förmåga skall säkerställa barnets överlevnad och utveckling samt i artikel 24.1 att konventionsstaterna erkänner barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa. I Sverige utgör skador av olycksfall en stor andel av ohälsa och död i åldrarna under 18 år och de flesta olycksfallen inträffar i hemmiljö, skola och under fritid, varav en del är direkt produktrelaterade.

Åldersdefinition saknas
En svaghet i förslaget till nytt direktiv är att begreppet barn inte definierats åldersmässigt. Enligt barnkonventionens artikel 1 avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet. I exempelvis EU:s direktiv om leksakers säkerhet är åldersgränsen 14 år.

Det är välkänt att ett yngre barn genom sin nyfikenhet och kreativitet kan använda en produkt på ett helt annat sätt än vad tillverkaren avsett och att det därigenom kan innebära en fara för barnet. Även ett äldre barn eller ung person kan dock genom experimentlusta eller äventyrslystnad pröva att använda produkter på ett sätt som den vuxne tillverkaren inte alls avsett. Eftersom detta förslag till allmänt produktsäkerhetsdirektiv gäller alla konsumentprodukter på marknaden som inte regleras i särskilda direktiv, anser BO att det är befogat att använda barnkonventionens 18 år som åldersgräns.

Till slut
För att tillförsäkra en god nivå på produktsäkerheten för barn och unga i Sverige måste tillräckliga medel avsättas till marknadskontroller. Konsumentföreträdares deltagande i standardiseringsarbeten behöver också säkras genom tillräckliga resurser liksom övriga åtgärder som faller under medlemsstaternas särskilda förpliktelser. Det är likaledes viktigt för barnen i Sverige att kvaliteten på sådana åtgärder är rimligt hög och jämn inom hela gemenskapen, eftersom den inre marknaden är genomförd när det gäller konsumentprodukter.

I beredningen av detta ärende har handläggaren Inger Andersson Kagios deltagit.

Louise Sylwander
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Jurist