Yttrande över promemorian Ds 1999:57 Gemensam vårdnad för ogifta föräldrar<br>(Dnr Ju 1999/4923)

Barnombudsmannen (BO) instämmer i utredarens bedömningar och tillstyrker samtliga förslag i promemorian. BO anser att om förslagen om gemensam vårdnad för ogifta föräldrar genomförs bör effekterna av lagen utvärderas när den varit i kraft en tid.

BO är alltså positiv till de förslag som presenteras i promemorian. Barnperspektivet lyfts fram på ett bra sätt och relevanta artiklar från barnkonventionen analyseras grundligt. BO menar att det ligger i linje med art.18 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), att gemensamt föräldraansvar som huvudprincip för ogifta föräldrar betonas ännu mer. Inte minst bör regeln ha en attitydpåverkande roll.

BO vill peka på att kvinnor som utsätts för våld i hemmet kan ha svårt att stå emot gemensam vårdnad efter en tids övervägande. BO är medveten om att det även med gällande ordning finns risk att fadern utövar påtryckning om gemensam vårdnad. På sidan 69 i promemorian sägs: Det är viktigt att de som handlägger faderskapsärenden är medvetna om problemet och är uppmärksamma på om det finns något behov av hjälpåtgärder för de kvinnor som de möter. Det är därför viktigt att socialtjänsten får kunskap och ökad medvetenhet om kvinnor som utsätts för våld i hemmet.

I beredningen av detta ärende har Concetta Taliercio deltagit.

Louise Sylwander
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Jurist