ILO: Rapportering år 2000 om tillämpningen av ratificerade konventionen (nr 138) om minimiålder för arbete, 1973. (6/2000)

Enligt Barnombudsmannens (BO) kännedom fungerar den svenska lagstiftningen för minderåriga, Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter, AFS 1996:1 Minderåriga, i stort väl och stämmer överens med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

De artiklar i konventionen som i detta sammanhang är speciellt aktuella är:
- artikel 1, där avses med barn varje människa under 18 år
- artikel 3, som stadgar att barnets bästa skall komma i främsta rummet
- artikel 4, att konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i denna konvention
- artikel 6. 2, att konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling
- artikel 12, om barns rätt att säga sin mening och att deras åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad
- artikel 24. 1, att konventionsstaterna erkänner barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa
- artikel 28, om barnets rätt till utbildning
- artikel 31, om barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation
- artikel 32, att konventionsstaterna erkänner barnets rätt till skydd mot ekonomiskt utnyttjande och mot att utföra arbete som kan vara skadligt eller hindra barnets utbildning eller äventyra barnets hälsa eller fysiska, psykiska, andliga, moraliska eller sociala utveckling.

BO vill dock framhålla några områden där vi fått indikationer på att barn inte har bra arbetsförhållanden och där det finns skäl ifrågasätta om innehållet i ovan nämnda artiklar i barnkonventionen och kraven i AFS 1996:1 Minderåriga har beaktats. Det gäller t.ex.:
- Vid försäljning av lotter och liknande för att bidra till den egna föreningens ekonomi. Ofta är det fråga om barn under 13 år som ej själva har möjlighet att bestämma tid och omfattning av arbetet. Beslut om försäljning av lotter fattas ofta av föreningsstyrelsen kollektivt för barnen som medlemsgrupp och inte för barnen som enskilda individer.
- Vid tidningsutbärning och reklamutdelning. Arbetet kan ofta bli tungt och ensamt.
- Vid arbete i mindre butiker och serveringar, vilket ibland blir ensamarbete och innebär hantering av pengar. Detta gäller främst under sommarlov.

Alltför många arbetsgivare/föreningar känner inte till Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter AFS 1996:1 Minderåriga. BO vill därför lyfta fram behovet av ökade insatser så att informationen om reglerna når berörda arbetsgivare/föreningar.

Barnen själva och deras föräldrar måste också få sådan information, bl.a. via föreningarna själva och föräldramöten i skolan, så de vet vilka regler som gäller för arbetsplatser som anställer minderåriga.

I beredningen av detta ärende har handläggaren IngaLill Söderqvist deltagit.

Louise Sylwander
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist