Starka konsumenter i en gränslös värld, SOU 2000:29

Barnombudsmannen (BO) är generellt positiv till kommitténs samtliga förslag i kap. 9 Produktsäkerhet. Skador till följd av olycksfall utgör en stor del av ohälsa och död bland barn och ungdom. Det är den största enskilda dödsorsaken bland barn över ett års ålder.

De flesta olycksfall sker i hemmiljö, förskola, skola och under fritiden. Många av dessa skador är produktrelaterade. Kommitténs förslag innebär därför en klar förbättring och förstärkning av produktsäkerhetsarbetet.

Nedan redogör BO för några kompletterande synpunkter till kommitténs förslag.

9.3.1 Allmänna överväganden
Som påpekats av kommittén är det många myndigheter som arbetar med konsumentsäkerhet och produktsäkerhet. Detta kan ge styrka åt området men ställer stora krav på samordning och tydlig ansvarsfördelning. BO har vid flera tillfällen påpekat brister i ansvarsfördelningen i lagstiftning och mellan aktörer, t.ex. mellan Konsumentverket och Boverket när det gäller lekredskap. BO stöder därför kommitténs bedömning att det är angeläget att fördelningen av resurser till myndigheterna sker på ett sådant sätt att var och en av dessa har en faktisk möjlighet att bedriva verksamheten på det sätt som regeringen avsett. Detta gäller inte minst Konsumentverket som ju har ett övergripande produktsäkerhetsansvar.

9.5.2 och 9.5.3 Ett utbyggt nationellt EHLASS-register och samordning med andra register
BO stödjer förslagen om ett täckande nationellt skaderegistreringssystem bestående av två delar. Där den ena delen är ett nationellt heltäckande skaderegister med data från hälso- och sjukvården och döds- och patientregister, som ger övergripande information. Den andra delen av registreringssystemet som är urvalsbaserad och mer detaljerad kan ge den särskilda information som behövs angående t.ex. hem- och fritidsskador, elevskador/arbetsskador och trafikskador. Systemet bygger på att de båda delarna integreras med varandra. När det gäller den urvalsbaserade skaderegistreringen är det naturligt att ta utgångspunkt i hem- och fritidsolyckor eftersom de utgör en så stor del av olycksfallen. BO vill dock understryka vikten av att denna skaderegistrering byggs upp och integreras med hänsyn till de olika sektorernas behov och att den sker i nära samråd med de aktuella sektorsmyndigheterna.

BO vill understryka vikten av att en långsiktig finansiering säkerställes för båda delarna i det föreslagna registreringssystemet. Det föreslagna resurstillskottet förefaller dock vara för lågt för att kunna förverkliga den ambition som kommittén lägger fram i betänkandet.

Kommittén framhåller på sidan 212 i betänkandet att Sverige på 1970-talet var ett föregångsland när det gäller att förebygga barnolycksfall och särskilt olyckor med dödlig utgång. BO vill dock påpeka att Sverige fortfarande ses som ett föregångsland. År 1975 dog 12,3 barn per 100 000 barn i åldrarna 0-14 år. År 1995 dog 4,2 barn per 100 000 barn. Antalet dödsolyckor bland barn fortsätter alltså att sjunka.

Avslutande synpunkter
Barn är en särskilt sårbar konsumentgrupp och de har därför fått prioritet i Konsumentverkets arbete med marknadskontroll och standardiseringsarbete. På grund av de mycket begränsade resurser som Konsumentverket hittills haft har kontrollen endast kunnat bedrivas i liten skala. BO vill framhålla vikten av att barnen även fortsättningsvis vid utbyggnaden av produktsäkerhetsarbetet förblir en prioriterad grupp. En sådan prioritering får också stöd i förslaget till nytt allmänt produktsäkerhetsdirektiv (GPSD) 92/59/EEG, där barn nämns som en särskilt riskutsatt grupp. Detta överensstämmer med skyddsaspekten i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). I konventionens artikel 6.2 sägs att konventionsstaterna till det yttersta av sin förmåga skall säkerställa barnets överlevnad och utveckling. Vidare framhålls i artikel 24.1 att konventionsstaterna erkänner barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa. Enligt barnkonventionens artikel 1 avses med barn varje människa under 18 år.

I beredningen av detta ärende har handläggaren IngaLill Söderqvist deltagit.

Louise Sylwander
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist