Betänkandet SOU 2000:15 Medling vid ungdomsbrott

Barnombudsmannen (BO) instämmer i utredningens bedömningar och tillstyrker samtliga förslag i betänkandet.

BO är alltså positiv till att använda medling för unga lagöverträdare och vill särskilt betona vikten av att medlingsverksamheten följs upp och utvärderas. BO vill också understryka vikten av att medling tillämpas för alla förstagångsbrottslingar i ålderskategorin 12 – 20 år där det är möjligt. Målet bör vara att möta samtliga i åldersgruppen som lagen avser.

I detta ärende har handläggaren Concetta Taliercio varit föredragande.

Lena Nyberg
Barnombudsman