Förråande pornografiska filmer – en översyn av 4 § lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram (Ds 2001:5)

Barnombudsmannen (BO) anser att det är oerhört viktigt med lagstiftning för att visa att samhället tar ställning mot skildring av sexuellt våld, sexuellt tvång, sexuella kränkningar och skildring av barn i pornografiska sammanhang.

Sammanfattning
BO anser att censurgrunden ”förråande” ska behållas. BO anser även att lagen i övrigt bör ges annat innehåll så att även sexuell kränkning tas hänsyn till vid bedömningen av om en film eller ett videogram kan verka förråande. BO anser utöver detta att uppdraget till arbetsgruppen är alltför snävt utformat. BO anser att en ny utredning bör tillsättas angående frågan om granskningsplikten bör omfatta även hyr- och köp- filmer/videogram samt filmer och videogram som visas på tv.

3.3 Förhandsgranskning
I promemorian konstateras att regleringen i 4 § lagen om granskning och kontroll av filmer och videogram endast omfattar sådana filmer och videogram som ska visas offentligt, undantaget de som visas i tv. Det innebär att filmer och videogram som ska hyras ut eller försäljas inte faller under lagens tillämpning. Enligt promemorian skulle en ändring angående granskningsplikten således inte ha någon påverkan på majoriteten av utbudet av förråande sexualskildringar då dylika skildringar till största delen förekommer i hyr- och köpfilmer.

BO anser att det faktum att filmer som ”Shocking truth 1-3” godkändes av biografbyrån för offentlig visning enligt nu gällande lagstiftning talar för att lagen bör ändras på så vis att det även tas hänsyn till sexuella kränkningar, oavsett våld eller inte, vid bedömningen av om en film eller ett videogram kan verka förråande. Det konstateras även i promemorian att frivillig granskning av hyr- och köpfilmer förekommer. BO menar att en ändring av lagen i de fallen kan ha en positiv effekt och därmed är berättigad.

5.2 Bör censurgrunden ”förråande” behållas?
I promemorian nämns att Kammarrätten i ett avgörande uttalat att den ”vuxna” filmpubliken idag till stor del består av ungdomar i femtonårsåldern. BO instämmer i den i promemorian dragna slutsatsen att det inte kan uteslutas att dessa barn kan komma att påverkas i sin inställning till vad som är naturliga och njutningsfulla inslag i sexuella möten.

BO vill understryka att FN:s kommitté för barnets rättigheter, i sina kommentarer till Sveriges senaste rapport till kommittén, har uttryckt sin oro beträffande skyddet för barn mot tillgång till pornografiskt material. Kommittén uppmuntrar Sverige att fortsätta vidta alla lämpliga åtgärder för att stärka skyddet. Med barn avses enligt FN:s konvention om barnets rättigheter varje människa under 18 år. Med hänsyn till detta anser BO att censurgrunden ”förråande” ska behållas.

5.3 Kan 4 § granskningslagen i övrigt ges ett annat innehåll?
BO anser med hänsyn till det ovan nämnda att granskningslagen även ska ges annat innehåll. BO instämmer med förslaget i promemorian med undantaget av kravet på att den sexuella kränkningen måste vara grov. BO anser att det räcker med att det förekommer sexuella kränkningar för att detta ska beaktas i bedömningen av om filmen eller videogrammet kan verka förråande.

”Vid bedömningen ska särskilt beaktas om framställningen innehåller närgångna eller utdragna skildringar av grovt våld mot människor eller djur, skildrar sexuellt våld, sexuellt tvång eller sexuella kränkningar eller skildrar barn i pornografiska sammanhang.”

En förändring av lagen kan komma att påverka utbudet av filmer som visas i de tv-kanaler som säger sig använda sig av de riktlinjer som biografbyrån går efter. Dessa tv-kanaler kan förhoppningsvis bli flera i framtiden. Även om en ändring inte kommer att ha en stor genomslagskraft på de filmer som kommer att visas på tv är det dock en möjlighet till en positiv påverkan. En positiv påverkan som är viktig då det är genom tv som barn och unga idag kan få obegränsad och okontrollerad tillgång till pornografiska filmer som skildrar tvång, kränkningar och våld.

Avslutande synpunkter
BO anser att uppdraget till arbetsgruppen är alltför snävt utformat då det inte innefattar frågan om granskningsplikt för hyr- och köp filmer/videogram samt filmer och videogram som visas i tv. Detta då det är just dessa filmer och videogram som barn och ungdomar har mer eller mindre obegränsad tillgång till idag. BO anser att granskningsplikten även ska omfatta hyr- och köp filmer/videogram samt filmer och videogram som visas i tv och hänvisar än en gång till FN:s barnkommittés kommentarer till Sveriges senaste rapport angående tillgång till pornografiskt material (se avsnitt 5.2).

Föredragande i detta ärende har varit Sophie Bergström.

LenaNyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist