Betänkande SOU 2001:5 Forum för Levande historia (dnr Ku2001/341/Ka)

Barnombudsmannen (BO) stöder utredningens förslag att skapa ett Forum för Levande Historia. BO saknar dock i betänkandet en argumentering utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), vilket är särskilt beklagligt eftersom utredningens direktiv särskilt lyfter fram skolungdomar.

Allmänna synpunkter
En av de viktigaste målgrupperna för forumets verksamhet är alltså skolungdomar. BO instämmer därför i att ett forum inrättas som kan ta fram underlag till de viktiga mötena och reflekterande samtalen om värden som demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter.

FN:s konvention för barnets rättigheter (barnkonventionen) är ett radikalt och starkt mänsklig rättighetsdokument för barn och borde ha åberopats mer än en gång i betänkandet, anser BO. Barnkonventionen utgör ett av de viktigaste inslagen i skolans värdegrund. Varje barn har rätt till liv och utveckling, skydd mot diskriminering, att komma till tals och ha inflytande på det som berör dem. Med utgångspunkt i egna rättigheter som tillerkänns barn i dagens samhälle kan det vara lättare för barn och unga att leva sig in i hur barn och ungdomar drabbades; de som förföljts, mördats eller gömts undan för omvärldens fördömande under andra tider.

Enligt BO är tiden en mycket viktig förutsättning för kunskapsinhämtning och reflekterande samtal kring värden som demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter. Timantalet för de humanistiska ämnena i skolan bör därför utökas.

BO vill understryka vikten av att företeelser i Sverige självkritiskt granskas i ett Forum för levande historia. Det kan röra sig om diskriminering och rasism riktad mot de nationella minoriteterna judar, romer, samer samt andra etniska befolkningsgrupper och fördömande av homosexuella eller nedvärderande inhuman behandling av funktionshindrade, i synnerhet utvecklingshämmade. Även utrotningar och förföljelse som kastar sina långa skuggor långt in på 1900-talet såsom behandling av ursprungsbefolkningar i de flesta världsdelar, slavhandel och slaveri bör uppmärksammas av ett Forum för levande historia, anser BO.

I utformande av aktiviteter och material riktat till skolelever bör forumet samarbeta med och inhämta åsikter från barn och unga själva för att hitta form, innehåll och uttrycksmedel som väcker barnens och de ungas intresse.

6.3 Forum för vem?
I avsnittet om målgrupper, sid. 125, diskuteras om riktade insatser eller inte ska användas. Där används begreppet ”antidemokratiska skolelever”. Ett sådant förfaringssätt skulle dessutom riskera att bli kontraproduktivt, att istället förstärka känsla av utanförskap och uppdelning ”vi och dom”. Istället borde samhället genom forumet analysera varför vissa barn och ungdomar dras till destruktiva rörelser som de nynazistiska. Organisationer, som aktivt arbetar för att bryta den känsla av utanförskap som många av dessa ungdomar antagligen känner och få dem att omfatta humanistiska värderingar, bör stödjas. Människan, barnet, ska inte fördömas utan ideologin som han eller hon förhäxas av.

Vissa resonemang under avsnittet om målgrupper verkar orealistiska. Hur ska unga besökare av enbart en viss inlärningsstil (sid. 126-127) väljas ut och slussas i på särskilt framtagna utställningar? Det förefaller mer värdefullt att presentera utställningar och annat material som kan ge något till olika individer oberoende av bakgrund. Den gemensamma referensramen är viktig för att samtalen ska kunna fortsätta i andra sammanhang.

I beredningen av detta ärende har handläggaren Inger Andersson Kagios deltagit.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist