Betänkandet SOU 2001:19 Vissa grundlagsfrågor (2001/11/43)

Barnombudsmannen (BO) uppskattar utredningens förslag till stärkt grundlagsskydd för utsatta. BO har noterat att begreppet ”ras” utelämnats i uppräkningen av de olika diskrimineringsgrund-erna, vilket BO finner mycket positivt.

Vad gäller resten av betänkandet behandlar det frågor som ligger helt vid sidan av BO:s normala verksamhetsområde. BO har därför inte några synpunkter att anföra i de delarna.

Sophie Bergström har varit föredragande.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist