Fristående gymnasieskolor – hot eller tillgång (SOU 2001:12) samt Promemorian Fristående skolor (U2001/1210/G).

Barnombudsmannen (BO) stöder i stort kommitténs och arbetsgruppens ställningstaganden avseende fristående gymnasieskolor och fristående skolor. BO tar dock inte ställning till de förslag som berör bidrag m.m.

BO vill framhålla vikten av elevernas möjlighet att få lämna sina synpunkter samt att få dessa beaktade när det gäller frågor om utformningen av individuella program samt uppföljning och utvärdering av verksamheten i fristående gymnasieskolor och fristående skolor. BO ställer sig avvisande till förslaget om att utvidga undantaget från kravet att en fristående skola ska stå öppen för alla barn respektive ungdomar för att godkännas/förklaras ha rätt till bidrag. När det gäller tillsyn av fristående skolor anser BO att det är rimligt att det är kommunerna som får ansvar för den omedelbara tillsynen.

Fristående gymnasieskolor SOU 2001:12

Kap 6, Konkurrens på lika villkor
Kommitténs förslag om att en fristående gymnasieskola ska få rätten att anpassa sin utbildning till eleven genom att anordna individuella program stöds av BO. Vi vill dock framhålla vikten av att det måste finnas en möjlighet för eleven att tillsammans med skolan påverka och utforma individuella program. Detta i enlighet med art 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) som ger barnet rätt att fritt uttrycka sina egna åsikter i alla frågor som berör barnet och att dess åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Fristående skolor U2001/1210/G

5.2 Öppen för alla – särskilt stödkrävande elever
Det föreslås i promemorian att undantaget från att en fristående skola ska stå öppen för alla barn respektive ungdomar ska utvidgas till att även omfatta organisatoriska eller ekonomiska svårigheter som kan uppkomma efter elevens mottagande i skolan under dennes fortsatta skolgång. Bestämmelserna om fristående förskoleklass ska enligt förslaget ändras på motsvarande sätt. I sak innebär förslaget att en friskola inte ska behöva behålla en elev för det fall eleven efter antagandet till skolan får ett omfattande stödbehov (p.g.a. t.ex. en olycka) om det leder till betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för skolan om kommunen inte är beredd att lämna särskilt bidrag för stödbehovet.

Elever i särskilt behov av stöd har ofta en komplex och ibland en svår situation. BO ställer sig därför avvisande till att dessa elever ska flyttas från den skola där de har ett fungerande nätverk för att börja i en kommunal skola istället, med hänvisning till ekonomiska eller organisatoriska svårigheter. BO vill poängtera att under hela uppväxttiden är goda kamratrelationer viktiga för välbefinnandet och hälsan i vid bemärkelse. Allt fler studier visar att inte bara relationer till vuxna har betydelse för barns och ungdomars hälsa och välbefinnande utan även goda kamratrelationer. Dåliga kamratrelationer anses av barnpsykiatrin som en kraftig riskfaktor för framtida negativ utveckling. BO anser att arbetsgruppen förbigått denna viktiga faktor för barns och ungdomars hälsa i sitt resonemang kring särskilt stödkrävande elevers rätt att få behålla sin plats i en fristående skola.

Precis som arbetsgruppen konstaterat anser BO att uppfattningen skiftar om vad som krävs för att en elev ska betecknas som en elev i särskilt behov av stöd. BO är väl införstådd med att det finns fristående skolor som begär extra resurser för stödåtgärder och att det kan förekomma att vissa elever klassas som elever i behov av särskilda stödåtgärder utan att det formellt föreligger behov av extra resurser. Det är enligt BO:s mening inte rimligt att klassa elever som elever med elever i behov av särskilt stöd bara för att den fristående skolan ska erhålla extra resurser. Av förståeliga skäl kan kommunen och den fristående skolan vara av skilda uppfattningar när det gäller särskilda stödåtgärder. Väsentligt är dock, enligt BO, att det sker en dialog mellan kommunen och den fristående skolan i syfte att finna den bästa lösningen för den enskilde eleven där alla faktorer vägs in i bedömningen. Inte bara organisatoriska och ekonomiska frågor utan även frågor rörande elevens sociala nätverk och vad ett byte av skola skulle innebära för den enskilde eleven.

Kap. 8. Uppföljning och utvärdering
Arbetsgruppen föreslår att en kommun ska vara skyldig att inkludera en fristående skola som får offentligt bidrag i den uppföljning och utvärdering som kommunen gör av sitt eget skolväsende. Vidare föreslås att fristående skolor ska vara skyldiga att delta i den uppföljning och utvärdering avseende de nationella målen som en kommun gör av skolväsendet i kommunen. BO delar arbetsgruppens uppfattning, på så sätt får man en bättre kvalitetssäkring av friskolorna. De kommunala skolorna och friskolorna ges också möjlighet att utbyta erfarenheter. BO vill dock framhålla vikten av att eleverna själva görs delaktiga i uppföljning och utvärdering. Det är elevernas dagliga verksamhet som ska utvärderas och genom att ta del av elevernas synpunkter och beakta dessa kan verksamheterna i större utsträckning anpassas efter elevernas behov och önskemål.

Kap 9 Tillsyn av fristående skolor:
Arbetsgruppen redovisar två alternativ för hur ansvaret för tillsynen av utbildningen vid fristående skolor kan utformas. Enligt BO finns fördelar med båda alternativen men precis som arbetsgruppen konstaterat torde alternativet där hela tillsynsansvaret oförändrat ska vila på Skolverket innebära ökade kostnader för staten eftersom tillsynen kommer att ta i anspråk allt större del av verkets resurser eftersom antalet fristående skolor ökar i stigande takt. Risk finns att tillsynen över de fristående skolorna inte kommer att ske i samma omfattning och med samma kvalitet som tillsynen över de kommunala skolorna.

Alla barn har rätt till likvärdig utbildning av god kvalitet som lägger grunden för ett livslångt lärande. Därför anser BO att det är rimligt att kommunen ska ha möjlighet att bedöma kvaliteten i all skolverksamhet som finns i kommunen. Kommunen bör således få ansvar för den omedelbara tillsynen av verksamheten vid alla offentligt finansierade skolor inom kommunen. BO tillstyrker arbetsgruppens förslag om att sanktionsmöjligheter gentemot de fristående skolorna ska vara förbehållet Skolverket.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist