Slutbetänkande av Familjeutredningen - Ur fattigdomsfällan (SOU 2001:24) Dnr S2001/1892/SF

Betänkandet Ur fattigdomsfällan saknar ett tydligt barnperspektiv. Utredaren har avstått från att göra barnkonsekvensanalyser av olika åtgärder inom familjepolitiken och har därmed inte tagit hänsyn till barnkonventionens anda.

BO påpekar i sitt remissvar att barn kan ha egna intressen i de familjeekonomiska stödsystemen, därför borde det ha ingått i direktiven till utredningen att utreda vilka effekter de olika stöden har för barn och vilka konsekvenser det får om stöden förändras.

Familjepolitik och barn
Betänkandet Ur fattigdomsfällan handlar i första hand om ekonomi och familjepolitik. I direktiven till utredningen är barnens perspektiv påtagligt frånvarande. Utredaren har inte fått i uppdrag att utreda effekterna av föreslagna förändringar för barn. Denna brist är genomgående i betänkandet.

Barnombudsmannen (BO) anser att betänkandet Ur fattigdomsfällan saknar ett tydligt barnperspektiv. Utredaren har också avstått från att göra barnkonsekvensanalyser av olika åtgärder inom familjepolitiken. Vidare har utredaren inte tagit hänsyn till andan i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) eller enskilda artiklars betydelse för de lagda förslagen.

Barnkonventionen betonar barndomens egenvärde. Barnet har lika stort människovärde som en vuxen, men är sårbart och behöver särskilt skydd. Barnkonventionen betonar att barnet är tillräckligt kompetent för att medverka i beslut som rör det. Att barnet ses som en självständig individ med egna rättigheter innebär att begreppet familj får en delvis ny innebörd. Barnet har redan från födelsen ett eget värde och egna rättigheter.

BO anser att barn kan ha egna intressen i de familjeekonomiska stödsystemen. Därför menar BO att direktiven till utredningen och utredaren borde ha tagit upp vilka effekter de olika stöden och förändringar av dessa har för barn.

Kap. 10 Det allmänna barnbidraget med flerbarnstillägg
BO delar utredarens uppfattning. Vi saknar dock en fördjupad analys om på vilket sätt det kommer barnen tillgodo.

Kap. 11 Bostadsbidrag till barnfamiljer
BO anser att det nuvarande systemet med bostadsbidrag har gett alla barn som är bosatta i Sverige en god bostadsstandard. Om utredarens förslag genomförs riskerar många barn att få sin bostadsstandard försämrad.

Kap. 12 Underhållsstöd till barn med särlevande föräldrar
BO stöder att socialtjänstens samarbetssamtal med föräldrar som separerar bör omfatta ekonomiska frågor. BO anser att ett samarbetsavtal mellan särlevande föräldrar bör skrivas i samband med separationen. Detta avtal bör omfatta barnens rätt till bägge sina föräldrar, hur och med vem barnen ska bo och hur umgänge med den frånlevande föräldern ska genomföras. Avtalet ska vid behov kunna revideras med hjälp av t ex familjerätten.

BO anser vidare att den ekonomiska bördan för den underhållsskyldige ska ligga på en rimlig nivå. Barnens rätt till umgänge med den frånlevande föräldern får inte försvåras på grund av ekonomiska svårigheter. Minskade krav på den underhållsskyldige får heller inte drabba barnet.

Kap. 13 Föräldraförsäkringen
BO stöder att garantinivån i föräldraförsäkringen höjs.

Kap. 14 Samband mellan socialbidrag och ekonomiska familjestöd
BO anser att regeringen bör tillse att socialbidraget garanterar alla barn en skälig levnadsnivå. BO delar utredarens uppfattning att om det allmänna familjepolitiska stödet höjs ska även socialbidragsnormen höjas. Det är viktigt att barn i socialbidragsberoende familjer får del av standardhöjningen. I barnkonventionens art. 27 punkt 1 erkänns rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling.

Kap. 15 Föräldrar som studerar
BO stöder förslaget att ett särskilt stöd till barn med studerande föräldrar bör införas.

Kap. 18 Förslag till omläggning av det ekonomiska familjestödet
BO ifrågasätter den utgångspunkt som präglar utredningen. BO anser att många människors liv och arbete i stor utsträckning styrs av andra incitament än att skapa en maximal ekonomisk situation för den enskilde.
BO stöder därför inte utredningens förslag att det inkomstprövade bostadsbidraget ska försvinna.
Om bostadsbidraget i sin nuvarande form ändå skulle försvinna anser BO att förslagen om ensamföräldertillägg och studerandetillägg bör genomföras. BO stöder också förslaget om ett behovsprövat, tidsbegränsat stöd för ensamstående med låg utbildning.

Art. 2 i barnkonventionen stadgar att alla barn ska behandlas lika. BO vill därför påtala den mycket svåra situation som de asylsökande barnen och deras familjer befinner sig i. BO menar att det ekonomiska stöd som utgår till dessa familjer bör ligga i nivå med de allmänna familjepolitiska stöden.

Handläggare av detta ärende har varit Lisbeth Thurnell.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig Jurist