Betänkandet (SOU 2001:14) Sexualbrotten - Ett ökat skydd för den sexuella integriteten och angränsande frågor (Dnr Ju2001/1805)

Barnombudsmannen (BO) instämmer i utredarens bedömningar som rör barn och ungdomar under 18 år. Barnperspektivet lyfts fram på ett bra sätt och relevanta artiklar i FN: s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) analyseras.

BO anser dock att det finns anledning att göra en översyn om varför så få fall av polisanmälda sexualbrott leder till åtal och varför det råder brist på en enhetlig praxis mellan olika åklagardistrikt. Översynen bör även ta fram konkreta förslag till åtgärder. BO ser med tillfredställelse att flera av de synpunkter som BO lämnat vid sammanträdet med kommittén beaktats.

Översyn om varför så fall av sexualbrott mot barn leder till åtal
BO anser att utredningen har lagt många bra förslag om att stärka barnets rättigheter vid sexuella övergrepp. Det är av stor vikt att lagstiftningen är heltäckande, men det kan inte nog betonas att den fungerar i praktiken. Ett stort problem idag är att de flesta sexuella övergrepp mot barn inte leder till åtal. Undersökningar tyder på att 90 % av anmälningarna inte leder till åtal. Det finns även skillnader mellan olika åklagardistrikt när det gäller bedrivande och nedläggningar av förundersökning. Det kan inte anses tillfredsställande ur rättstrygghetens synvinkel att det råder brist på enhetlig praxis. BO är väl medveten om att detta inte har legat inom ramen för kommitténs uppdrag. BO anser dock att det finns anledning att överväga en översyn om varför så få fall leder till åtal och varför det råder brist på en enhetlig praxis. Översynen bör också presentera konkreta förslag till åtgärder.

4.2 Lagstiftningen skall skydda den sexuella självbestämmanderätten och den sexuella integriteten
BO instämmer i att självbestämmanderätten och den sexuella integriteten är de viktigaste skyddsintressena. BO anser att principen om att den som har fyllt 15 år har rätt att bestämma över sin sexualitet inte kan råda fullt ut för ungdomar. Det särskilda skyddet för den sexuella integriteten för ungdomar bör gälla tills de fyllt 18 år. Detta är även något som stämmer överens med barnkonventionen. Enligt den är alla som inte har fyllt 18 år barn och lagstiftaren måste därför särskilt beakta deras intressen och behov vid införande av bestämmelser som rör barn och ungdomar.

4.3 Kränkningen bör lyftas fram
BO anser att alla sexuella övergrepp medför en allvarlig kränkning för offret och att detta bör framgå tydligare i regleringen av sexualbrotten.

4.4 Lagstiftningen bör skilja på brott mot barn och mot vuxna
BO välkomnar utredarens bedömning att lagstiftningen ska skilja på om ett sexualbrott riktats mot ett barn eller mot en vuxen. BO instämmer vidare i att åldersgränsen för den sexuella självbestämmanderätten fortfarande bör vara 15 år.

Eftersom motiven bakom den lagstiftning som skyddar vuxna och den som skyddar barn mot sexuella övergrepp är delvis olika talar det för en särreglering. Det har konstaterats att sexuella övergrepp sällan genomförs med våld eller hot utan den vuxne utnyttjar barnets skräck eller beroendeställning. Detta måste också beaktas vid utformningen av bestämmelserna om sexualbrotten.

BO anser att eftersom den fysiska mognaden inte alltid motsvaras av en psykisk eller social mognad finns det ingen anledning att sänka åldern för den sexuella självbestämmanderätten. Åldersgränsen motsvarar i stort hur verkligheten ser ut. Medianåldern för det första samlaget för ungdomar är i dag 16 år, enligt Folkhälsoinstitutets undersökning ”Sex i Sverige” från 1996. Det överensstämmer med barnkonventionen att barn ges ett ökat ansvar med stigande ålder och att de med stigande ålder och mognad får bestämma mer över sitt liv.

4.5 Språket måste moderniseras
BO är positiv till att sexuellt umgänge, vanmakt och förförelse av ungdom bör bytas ut samt att språket skall vara könsneutralt. Vartefter tiderna förändras är det viktigt att anpassa lagtexten till samtida språkbruk. Brottsrubriceringar samt andra ord och uttryck i lagtexten bör på ett tydligt sätt visa vad lagstiftaren avser. När det gäller uttrycket ”sexuellt umgänge” anser BO att det bör bytas ut, eftersom begreppet indikerar någon form av ömsesidighet. BO menar också att brottsbenämningen ”förförelse av ungdom” är olämplig och bör ändras.

6.3.5 När ungdomar utnyttjas av vissa närstående
BO instämmer i kommitténs bedömning att bestämmelsen om sexuellt utnyttjande bör innehålla ett absolut och utvidgat skydd för ungdomar som inte har fyllt 18 år mot att utnyttjas av vissa närstående eller andra vuxna som har ett särskilt ansvar för dem. BO anser att det är av vikt att det absoluta skyddet för ungdomar mot sexuella övergrepp även bör utvidgas till sådana vuxna som har en liknande ställning som fostrare. Det kan vara svårare för barnet att värja sig och avslöja ett eventuellt övergrepp om det t.ex. är en partner till föräldern som förgriper sig på barnet.

6.5.5 En ny bestämmelse om sexuell exploatering bör införas
BO tillstyrker förslaget om att införa en ny straffbestämmelse som omfattar köp av sexuella tjänster av ungdomar samt användande av ungdomar för sexuell posering.

6.5.6 Förbudet mot köp av sexuella tjänster av underåriga bör skärpas
BO är positiv till att förbudet mot sexuella tjänster bör skärpas. Det är viktigt att personer under 18 år skyddas på ett effektivt sätt mot att dras in i prostitution.

6.5.7 Skyddet för ungdomar mot att användas för sexuell posering bör stärkas
BO stödjer förslaget att stärka skyddet för ungdomar mot att användas för sexuell posering. Med utgångspunkt i barnkonventionens krav på skydd för unga under 18 år mot att utsättas för sexuell exploatering (artikel 34) bör man helt bortse från den unges egen inställning vid vissa former av allvarliga utnyttjanden i pornografiska sammanhang. Oavsett om barnet medverkar frivilligt till att vara modell vid pornografisk bild eller sexuell posering mot ersättning riskerar det att ta skada och har svårt att överblicka konsekvenserna av sitt handlande. Förbudet bör därför vara absolut.

6.5.8 Straffskalan
BO tillstyrker en skärpning av straffskalan. Det är av stor vikt att samhället markerar att det är ett allvarligt brott att köpa sexuella tjänster av ungdomar och därför skärper straffskalan.

7.1 En ny bestämmelse om våldtäkt mot barn bör införas
BO är positiv till att det införs en särskild straffbestämmelse om våldtäkt mot barn under 15 år. Bestämmelsen bör inte innehålla något krav på tvång då det framkommit i praxis och forskning att sexuella övergrepp mot barn sällan genomförs med våld eller hot. Utan gärningsmannen använder sig av sin auktoritet, mutor eller kvalificerade övertalningar. De små barnen förstår inte alltid vad som händer. Brottsrubriceringen våldtäkt mot barn är även en markering av samhällets syn på sådana brott.

7.2 En ny bestämmelse om sexuellt övergrepp mot barn bör införas
BO instämmer i kommitténs bedömning att det bör införas en ny bestämmelse om sexuellt övergrepp mot barn. Den bör bli tillämplig på sexualbrott mot barn under 15 år som inte omfattas av bestämmelsen om våldtäkt mot barn.

7.3 En ny bestämmelse om sexuell kränkning av barn bör införas
BO tillstyrker förslaget att införa en särskild straffbestämmelse om sexuell kränkning av barn.

11.2.2 Det har inte påträffats några särskilda brister i domstolarnas bevisvärdering
BO stödjer förslaget att Domstolsverket ges i uppdrag med Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen och Brottsoffermyndigheten att anordna kurser för fortbildning om barn och sexuella övergrepp av personal inom domstolsväsendet. Om personalens kompetens inom rättsväsendet förbättras kan det innebära att förutsättningarna för en prövning av omständigheterna och bevisvärderingen när barn är målsäganden förbättras ytterligare. Det behövs bl.a. nya kunskaper och erfarenheter om både minnets funktioner och barns kommunikationsförmåga.

11.4.5 Den särskilda preskriptionsbestämmelsen för sexualbrott mot barn bör utvidgas
BO välkomnar förslaget att en ny särskild preskriptionsbestämmelse bör införas som rör sexualbrott mot barn under 18 år. BO anser att sexualbrott mot barn intar en sådan särställning i straffrätten att man bör göra undantag från generella principer i straffrätten. Brott där barn t.ex. förmås att onanera framför en videokamera har ett högt straffvärde och barnet utsätts för en oerhörd integritetskränkning. Eftersom övergreppen kan hålla på i flera år och de tidigaste övergreppen ibland framstår som de mest straffvärda är det otillfredsställande att preskriptionsregler idag lägger hinder i vägen för lagföring även av dessa brott.

14.4 Det bör införas en särskild bestämmelse om straffansvar för handel med människor för sexuella ändamål
BO är positiv till att det bör införas en särskild bestämmelse om straffansvar för handel med barn för sexuella ändamål. Med en särskild bestämmelse som straffbelägger alla led synliggör man handeln. En harmonisering av rättssystemen inom EU talar även för detta. Länderna inom EU skulle lättare kunna samordna sina insatser, föra statistik samt kunna följa utvecklingen av denna gränsöverskridande brottslighet.

14.4 .4 En ny bestämmelse bör omfatta samtliga led av handeln
BO instämmer i bedömningen att det bör införas en bestämmelse som omfattar alla led i handeln. BO instämmer vidare att när handeln avser en person under 18 år bör det inte förutsättas tvång eller annan otillbörlig påverkan.

15.3.4 Kravet på dubbel straffbarhet bör begränsas
BO tillstyrker förslaget att kravet på dubbel straffbarhet bör begränsas när det gäller sexualbrott mot barn under 18 år. Det kan inte anses tillfredsställande att svenska medborgare som skulle dömas för sexualbrott i vårt land åker utomlands och begår sexuella övergrepp mot barn och därmed undgår straffansvar. Sverige måste ta ansvar för de medborgare som förgriper sig sexuellt på barn i andra länder också döms för brotten. Detta är viktigt inte minst mot bakgrund av barnkonventionens internationella dimension som kräver ett internationellt samarbete för att genomföra rättigheterna i konventionen. Det internationella samarbetet betonas bl.a. i artikel 34 om skyddet för barn mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp och i artikel 35 om handel med barn. En ändring i lagstiftningen bör även leda till en effektivare lagföring.

I detta ärende har handläggaren Concetta Taliercio varit föredragande.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist