Promemorian Kallelser av barn och ungdomar till polisförhör och domstolssammanträde, m m (Dnr JU97-2249)

Barnombudsmannen har tagit del av rubricerade promemoria. BO stöder departementets förslag till nya skrivningar i Rättegångsbalken (RB).

Förslagen innebär att RB kompletteras med regler om att minderåriga i princip inte ska vitesföreläggas i samband med kallelse till polisförhör m.m. Vidare stöder BO förslagen till ändringar i Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL). Barnkonventionens artikel 18 erkänner principen att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. BO menar därför att departementets förslag att informera och kalla även umgängesföräldrar i samband med att en underårig är föremål för utredning om brott är ett steg i rätt riktning.

BO anser att barnets ställning i rättsprocessen bör ses över i ett större sammanhang. Barnkonventionen och dess grundläggande principer måste föras in i den processrättsliga lagstiftningen.

Handläggare av detta ärende har varit Lisbeth Thurnell.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist