Slutbetänkandet Döden angår oss alla – värdig vård vid livets slut (SOU 2001:6)

Barnombudsmannen (BO) stöder alla utredningens förslag som rör barn och ungdomar och deras familjer. BO anser dessutom att resurser måste byggas upp i förskoleverksamheten, utöver grundskolan, i form av utbildning och fortbildning av personalen om att samtala med barn om existentiella frågor kring död, döende och sorg.

BO saknar i utredningen skrivningar och förslag om hur samhället kan stödja efterlevande till barn och ungdomar som omkommer i enskilda olycksfall.

Allmänt
Betänkandet Döden angår oss alla �� värdig vård vid livets slut behandlar naturligt nog mest äldres situation inför döendet. Barnombudsmannen (BO) anser att ett barn- och ungdomsperspektiv ändå finns representerat i nästan alla avsnitt i utredningen.

En värdig helhetsvård av den döende människan och omsorg om dennes närstående är mest applicerbar vid en mer utdragen fas. BO anser dock att mycket av denna vård och dess synsätt kan användas i de fall ett barn eller ung person avlider hastigt. BO saknar därför skrivningar i utredningen kring omhändertagande av efterlevande föräldrar, syskon och andra närstående när barn och unga avlider av skador. Det är en väsentlig andel av de dödsfall som inträffar bland barn och unga.

Utredaren har av tidsskäl avstått från att behandla frågor kring neonatal vård samt självmord. BO förväntar sig ett fortsatt utredningsarbete kring båda dessa områden, som båda är förknippade med en lång rad etiska problem.

Kommitténs övervägande och förslag
BO stöder kommitténs förslag och bedömningar och även de texter som underbygger resonemangen. I några avseenden vill BO föra fram ytterligare förslag. Det gäller exempelvis avsnitt 3.4.1 Diskussionsämne i grundskolan. BO anser att även i förskoleverksamheten bör beredskap byggas upp att samtala med barnen om sorg, döende och död och andra svåra existentiella frågor. Detta bör ske genom utbildning och fortbildning av personal.

Kommittén föreslår under 3.3.2 Livstestamente och ställföreträdare att ett system med ställföreträdare för beslutsoförmögna patienter bör övervägas i en särskild utredning. BO anser det viktigt att en sådan utredning analyserar barnpatientens och den unga patientens rätt att komma till tals. I diskussionen om patientinflytande är det också viktigt att analysera om en patient som inte är vuxen, dvs. under 18 år, alltid ska betraktas som beslutsoförmögen. BO anser att det måste belysas under vilka förhållanden, i vilka frågor och i vilka situationer som den underåriga patienten ska kunna få komma till tals och få ha inflytande.

I detta ärende har handläggaren Inger Andersson Kagios varit föredragande.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist