Yttrande över remissen Säkerheten i Stockholms skolor. (Dnr 01-012/309)

BO är positiv till utredningens initiativ och ser rapporten som ett viktigt led i att skapa en trygg arbetsmiljö för eleverna i skolan.

Barnombudsmannen (BO) har tagit del av Säkerhetsutredningens slutrapport Säkerheten i Stockholms Skolor. Utredningen presenterar ett antal kartläggningar och förslag till åtgärder som rör skolans inre arbete och yttre kontroll.

BO är positiv till utredningens initiativ och ser rapporten som ett viktigt led i att skapa en trygg arbetsmiljö för eleverna i skolan. Arbetsmiljölagen (AML) och då särskilt i dess föreskrifter mot kränkande särbehandling i arbetslivet och våld och hot i arbetsmiljön ger ytterligare stöd för ett sådant arbete. Dessa föreskrifter för en gemensam säker och trygg arbetsmiljö i skolan
gäller alla i skolan såväl elever som personal.

BO kan omöjligen värdera vilken effekt varje förslag kan ha på säkerheten i skolan. BO ser dock förslagen som viktiga att pröva och det är upp till varje skola att ta till sig vad som passar den enskilda skolans speciella förhållanden. Rapporten ger ett viktigt underlag för framtida diskussioner om förbättringar av skolornas trygghet och säkerhet.

BO har under åren 1994 -1997 arbetat med mobbningsfrågor på uppdrag av regeringen. Arbetet resulterade i ett antal förslag till åtgärder som finns dokumenterade i rapporten "Blunda inte för mobbningen!". Rapporten bilägges och kan ses som ett komplement till utredningens arbete.

Regeringen har i år tagit initiativ till antimobbningsprojektet "Tillsammans" som ska pågå under hela år 2001. BO är en av flera aktörer som medverkar i projektet. Syftet är att samordna alla goda insatser som redan görs på olika håll och samtidigt synliggöra de möjligheter som finns för att förhindra mobbning i skolan och närsamhället. Allt arbete som på olika sätt uppmärksammar och förebygger hot, våld och mobbning måste vara ständigt pågående och ha hög prioritet. Det är inget arbete som är gjort en gång för alla, utan måste hållas levande på alla nivåer i samhället.

I detta ärende har handläggaren Tove Rinnan varit föredragande.

Lena Nyberg
Barnombudsman