Departementspromemorian om kommunernas ansvar i vissa barn- och ungdomsärenden (Ds 2001:47)

Barnombudsmannen (BO) har givits möjlighet att lämna sina synpunkter rörande de förslag till komplettering och justering av nuvarande socialtjänstlag (SoL, SFS: 1980:620) som presenteras i departementspromemorian Ds 2001.47. Förslagen syftar till att avhjälpa de brister som nuvarande regler har visat sig leda till i frågor om kommunernas ansvar i vissa barn- och ungdomsärenden.

BO stödjer samtliga förslag och delar uppfattningen att de kommer att leda till positiva förbättringar för de barn och unga som behöver hjälp och stöd från socialtjänsten.
BO vill poängtera att det är av mycket stor betydelse att samhället kommer till rätta med de problem som bristen på tydlig ansvarsfördelning i SoL innebär eftersom många barn och unga drabbas av de negativa konsekvenser som nuvarande otydligheter leder till. BO vill betona att det är oacceptabelt att kommunala ekonomiska överväganden tillåts styra handläggning av och beslut om nödvändiga sociala insatser för barn och unga, på bekostnad av grundliga sociala överväganden och beslut om insatser i varje enskilt fall. Kommunerna ges genom de föreslagna förändringarna i socialtjänstlagen ökade förutsättningar att samarbeta kring viktiga sociala insatser för barn och unga. BO vill även slå fast att det är oacceptabelt att kommuner försummat att fullfölja sin utredningsskyldighet i enlighet med 11 kap. 1 § SoL eller sin skyldighet att i tid ingripa med åtgärder eller stödjande insatser.

De föreslagna förändringarna är även nödvändiga eftersom de ekonomiska villkoren i kommunerna avsevärt förändrats sedan socialtjänstlagen trädde ikraft. Det är viktigt att fokus i kommunerna flyttas från de ekonomiska överväganden till den enskildes behov av hjälp och stöd.

BO vill i detta sammanhang särskilt betona vikten av att barn och unga får tidig tillgång till stöd och hjälp. Förutom att tidiga och kontinuerliga insatser sparar stort mänskligt lidande leder de även till bättre utnyttjande av samhällets resurser.

BO vill till sist lyfta fram promemorians synpunkt att det vore värdefullt om Socialstyrelsen behandlar de kommunala ansvarsfrågorna i allmänna råd. Förutom det stöd som de allmänna råden från Socialstyrelsen ger enskilda och familjer så kan de bidra till att underlätta tolkningssvårigheter både i kommuner, länsstyrelser och eventuellt även i förvaltningsdomstolarna.

Föredragande i ärendet har varit Malin Dahlberg Markstedt.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig Jurist