Betänkandet SOU 2001:96 – En rättvisare värld utan fattigdom (UD 2002/473/GU)

Barnombudsmannen (BO) stöder kommitténs förslag som rör barn och ungdomar och tillstyrker samtliga förslag i betänkandet. BO anser dessutom att betänkandets rättighetsperspektiv är ett viktigt led i att se barn och ungdomar som fullvärdiga medborgare med olika behov och intressen.

Ställd till: Utrikesdepartementet
Diarienummer: 4.1: 0324/02


BO är positiv till att rättighetsperspektivet utgår från de internationella konventionerna där FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ingår. Det är dock viktigt att mottagarländerna som använder biståndsmedel för förverkligandet av de mänskliga rättigheterna även får medel för uppföljning av rättigheterna för barn och ungdomar som är en av de mest utsatta grupperna i utvecklingsländerna.

BO stöder till fullo kommitténs förslag om att lyfta upp ungas delaktighet i politiken och deras organisering som en betydelsefull aspekt i den globala utvecklingen. BO är också positiv till att kommittén ägnat specifika avsnitt åt barnets rättigheter samt introducerandet av konsekvensanalyser för att utvärdera effekterna för barn.

I detta ärende har projektledaren Jorge Rivera varit föredragande.

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist

Lena Nyberg
Barnombudsman