Departementspromemorian (Ds 2002:41). Barnperspektivet i mål om utvisning på grund av brott

Varje år berörs cirka 200 barn av att en av deras föräldrar utvisas från Sverige efter avtjänat straff. I nuvarande praxis beaktas inte barnets behov, rättigheter och åsikter alls vid utdömande av utvisning till följd av brott. BO menar att denna praxis står i stark motsättning till ett flertal artiklar barnkonventionen.

Ställd till: Justitiedepartementet
Diarienummer: 4.1:0602/02


Barnombudsmannen (BO) har fått rubricerade departementspromemoria för yttrande.
BO har vissa invändningar mot förslagen i promemorian.

BO anser att det är föredömligt att en tolkning av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna är med som grund för övervägandena i skrivelsen.

BO menar dock att artikel 9 och 10 i barnkonventionen borde ha analyserats och varit en del av underlaget i de analyser och förslag som läggs fram i skrivelsen.

Cirka 200 barn berörs årligen av att en av deras föräldrar utvisas från Sverige, efter avtjänat straff, på grund av brott. I nuvarande praxis beaktas barnets behov, rättigheter och åsikter inte alls vid utdömande av utvisning till följd av brott. BO menar att denna praxis står i stark motsättning till artiklarna 3, 9, 10 och 12 i barnkonventionen.

Barnombudsmannen anser vidare att det är i samband med verkställigheten av utvisningen som en utredning av barnets rätt till sin förälder bör göras. Barnets förhållanden kan ha förändrats radikalt under den tid som utlänningen varit frihetsberövad.

BO föreslår därför att när en utvisning till följd av brott ska verkställas bör de berörda myndigheterna utreda om utlänningen har barn och om utvisningen ligger i linje med barnets bästa och barnets rättigheter till sina föräldrar enligt artiklarna 3, 9 och 10 i barnkonventionen.

Kap 6. Överväganden, bedömningar och förslag

Kap 6.1. Innebörden av portalparagrafen
Utredningen gör en analys av barnkonventionen och koncentrerar sig på artikel 3 som återspeglas i portalparagrafen i utlänningslagen (UtlL) som säger: ” I fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa. i övrigt kräver.”

Enligt Barnombudsmannen är artikel 3 en av de övergripande grundprinciperna i barnkonventionen och måste tolkas i ljuset av de sakartiklar som närmare reglerar barnets rättigheter i konventionen. I detta sammanhang är det artikel 9 och 10 i barnkonventionen som ska beaktas. De lyder som följer:

Artikel 9
1. Konventionsstaterna skall säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras vilja utom i de fall då behöriga myndigheter, som är underställda rättslig överprövning, i enlighet med tillämplig lag och tillämpliga förfaranden, finner att ett sådant åtskiljande är nödvändigt för barnets bästa. Ett sådant beslut kan vara nödvändigt i ett särskilt fall, t ex vid övergrepp mot eller vanvård av barnet från föräldrarnas sida eller då föräldrarna lever åtskilda och ett beslut måste fattas angående barnets vistelseort.
2. Vid förfaranden enligt punkt 1 i denna artikel skall alla berörda parter beredas möjlighet att delta i förfarandet och att lägga fram sina synpunkter.
3. Konventionsstaterna skall respektera rätten för det barn som är skilt från den ena av eller båda föräldrarna att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkt kontakt med båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa.
4. Då ett sådant åtskiljande är följden av åtgärder som en konventionsstat tagit initiativet till, t ex frihetsberövande, fängslande, utvisning, förvisning eller dödsfall (innefattande dödsfall oavsett orsak medan personen är frihetberövad) gentemot den ena av eller båda föräldrarna eller barnet, skall den konventionsstaten på begäran ge föräldrarna, barnet eller om så är lämpligt, någon annan medlem av familjen de väsentliga upplysningarna om den/de frånvarande familjemedlemmarnas vistelseort, såvida inte lämnandet av upplysningarna skulle vara till skada för barnet. Konventionsstaterna skall vidare säkerställa att framställandet av en sådan begäran inte i sig medför negativa följder för den/de personer som berörs.

Artikel 10
1. I enlighet med konventionsstaternas förpliktelse under
artikel 9, punkt 1, skall ansökningar från ett barn eller dess föräldrar om att resa in i eller lämna en konventionsstat för familjeåterförening behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt av konventionsstaterna. Konventionsstaterna skall vidare säkerställa att framställandet av en sådan begäran inte medför negativa följder för de sökande och medlemmar av deras familj.
2. Ett barn vars föräldrar är bosatta i olika stater skall ha rätt, utom i undantagsfall, att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkt kontakt med båda föräldrarna. Konventionsstaterna skall för detta ändamål och i enlighet med sin förpliktelse under artikel 9, punkt 1, respektera barnets och dess föräldrars rätt att lämna vilket land som helst, innefattande sitt eget, och att resa in i sitt eget land. Rätten att lämna ett land skall vara underkastad endast sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och som är nödvändiga för att skydda den nationella säkerheten, den allmänna ordningen (ordre public), folkhälsan eller den allmänna sedligheten eller andra personers fri- och rättigheter samt är förenliga med övriga i denna konvention erkända rättigheter.

6.2 Personutredningen
6.2.1 Portalparagrafens genomslag
6.2.2 Ändrad lydelse av 4 kap. 10 § Utlänningslagen

Då portalparagafen i utlänningslagen inte fått genomslag vid bedömande av om utvisning ska ske i samband med utdömande av straff för utländsk medborgare med barn i Sverige anser BO att utlänningslagen bör förtydligas. 4 kap. 10§ i utlänningslagen bör utökas. Utredningen föreslår att nämnda paragraf i UtlL ska få tillägget ”Om utlänningen har barn i Sverige skall barnets behov av samvaro med utlänningen beaktas.”

I enlighet med barnkonventionens artikel 9 första stycket och 4 punkten anser BO att ett tillägg i 4 kap. 10 § UtlL bör lyda ”Om utlänningen har barn i Sverige skall barnets rätt att inte skiljas från sin förälder, om inte detta är nödvändigt för barnets bästa, respekteras.”

6.2.3 Ändrad lydelse av 6 § personutredningslagen
Utredningen föreslår att 6 § i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m. ska få följande tillägg ”Är fråga om utvisning på grund av brott skall socialnämnden på begäran av rätten, åklagaren eller den lokala kriminalvårdsmyndigheten lämna uppgift om utlänningens barn och barnets behov av samvaro med utlänningen.
BO anser att tillägget bör lyda ”Är fråga om utvisning på grund av brott skall socialnämnden på begäran av rätten, åklagaren eller den lokala kriminalvårdsmyndigheten lämna uppgift om utlänningens barn och barnets rätt att inte behöva skiljas från sin förälder, om inte detta är nödvändigt för barnets bästa.”

Av personutredningen bör också framgå om barnet har hörts och fått sin åsikt respekterad enligt artikel 12 i barnkonventionen.

6.2.4 Ändrad lydelse av 6 kap. 8 § utlänningsförordningen
Utredningens förslag om ändring i 8 § 6 kap. utlänningsförordningen innebär i praktiken ingen utökad befogenhet för domstolen och kan inte anses vara en förbättring för berörda barn.

BO föreslår att när en av utvisning till följd av brott ska verkställas, dvs. när utlänningen de facto ska förpassas ur landet, bör de berörda myndigheterna utreda om utlänningen har barn och om utvisningen ligger i linje med barnets bästa och barnets rättigheter till sina föräldrar enligt artiklarna 3, 9 och 10 i barnkonventionen.

6.2.5 Barnets integritet
BO delar de överväganden som redovisas i promemorian.

6.2.6 Barnets rätt att komma till tals
I samband med en utredning om verkställighet av utvisning bör den utvisningshotade personens barn få möjlighet att utrycka sin åsikt och få den respekterad i enlighet med artikel 12 i barnkonventionen. Som utredaren själv påpekar kan 11 kap. 1a § i utlänningslagen inte tillämpas i detta sammanhang. Därför bör barnets rätt att komma till tals särskilt regleras i samband med den av BO föreslagna utredningen vid verkställighet av utvisning till följd av brott.

6.3 Återreseförbudets längd
Tiden för förbudet för utlänningen att komma tillbaka till Sverige bör vägas in i den utredning som Barnombudsmannen föreslår i samband med verkställigheten.

6.4 Särskilt tillstånd till kort besök
Barnombudsmannen anser att en ansökan om tillstånd till kort besök för att umgås med barn ska behandlas som viktig. Barnets rätt enligt artikel 9 och 10 i barnkonventionen bör införas som ett tillägg i 4 kap 15 § utlänningslagen.

Föredragande i detta ärende har varit utredaren Lisbeth Thurnell.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist