Erbjudande att delta i revideringsprocessen av lokala utvecklingsavtal (N2002/9459/STO)

Barnombudsmannen (BO) har erbjudits att komma med synpunkter på de lokala utvecklingsavtalen mellan staten och ett antal storstadskommuner inför den revidering som ska ske till årsskiftet 2002/2003.

Ställd till: Socialdepartementet
Diarienummer: 4.1:0827/02


Barnombudsmannen har studerat de åtgärder som vidtagits enligt de förteckningar som stadsdelsförvaltningarna i Stockholms kommun lämnat. Många insatser är föredömliga och ligger inom ramen för de åtgärder BO anser vara angelägna för att förbättra integrationen i de utsatta områdena. BO välkomnar särskilt att ett flertal tidsbegränsade projekt nu permanentas så att de ingår i de ordinarie verksamheterna.

BO föreslår att följande insatser bör genomföras och permanentas i samtliga 24 områden. BO menar att dessa på ett avgörande sätt skulle förbättra integrationen för barn och ungdom i områdena.

Introduktion vid bosättning i kommunen
Vid den kommunala introduktionen för nyinvandrade anser BO att:

- Introduktionsutbildningen och kurserna i ”Svenska för invandrare” (SFI) ska innehålla kunskap om den svenska synen på barn. Barn i Sverige betraktas som självständiga individer med egna rättigheter, som manifesteras i svensk lag och FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Även samhällets syn på jämställdhet och att flickor och pojkar ska behandlas likvärdigt bör finnas med i introduktionsutbildningen för vuxna. För barn och unga bör sådan kunskap finnas inom ramen för läroplanerna i de olika skolstadierna.

- En individuell introduktionsplan ska upprättas för varje enskilt barn vid kommunplaceringen. Planen bör upprättas tillsammans med barnet och dess föräldrar. Frågor som bör beaktas är t.ex. barnets hälsa, språkförmåga, tidigare skolgång och hemförhållanden. Vid upprättandet av introduktionsplanen för barnet bör tvärsektoriellt samarbete eftersträvas. Olika kommunala och landstingskommunala verksamheter, som skola, förskola, socialtjänst, barnhälsovård och barnpsykiatri bör vara involverade i introduktionen av invandrarbarnen så att adekvata åtgärder kan vidtas av rätt instans eller verksamhet.

Delaktighet och inflytande
BO anser att garantier för att barns och ungas reella inflytande i samhällsplaneringen i det egna närområdet och i frågor som rör dem själva måste in i avtalen. Barnkonventionen och plan- och bygglagen ställer krav på samråd med berörda medborgare oavsett ålder. Enligt BO:s mening är det självklart att åtgärder måste vidtas vid tidig ålder för att barn i utsatta områden ska få reella möjligheter till inflytande, delaktighet och förståelse för det svenska samhället. Barns och ungas inflytande berör samtliga nivåer i samhället. Det handlar om inflytande på ett nationellt plan såväl som över lokala och regionala beslutsprocesser och om inflytande över de verksamheter som barn och ungdomar brukar. Barnkonventionen ger barn och unga en rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i samtliga dessa avseenden.

Förskolan
Vidare anser BO att tydliga satsningar på förskolan, särskilt den öppna förskolan och språkförskolan måste göras. Det ska stå klart att barn till arbetslösa och till asylsökande har rätt till barnomsorgsplats. Uppsökande verksamhet med information till föräldrar om denna rättighet måste ges. BO menar att ett av de viktigaste verktygen för delaktighet, inflytande och makt är tillgång till det språk som används i samhället. Dessutom är självkänsla, kunskap och trygghet av avgörande betydelse för individens förmåga och möjlighet att påverka och medverka i beslutsfattande kring sin egen vardag, i organisationer och samhälle. Ett barn med utländsk bakgrund som redan i förskoleåldern blir delaktig i det svenska samhället, blir aktivt tvåspråkig, och får sin sociala situation tryggad, har stor chans att växa upp till en person som har likvärdiga förutsättningar med ett barn med svensk bakgrund.

Skolan
Skolorna i området måste ge utrymme för modersmålsundervisning och svenska 2. Denna undervisning bör dock inte inkräkta på den ordinarie undervisningen. Skolan måste bli en viktig aktör för att förbättra barns och ungas möjligheter att aktivt medverka i frågor som rör skolan men också övriga kommunala frågor som rör barn och unga. Ett sätt att öka barns och ungdomars reella möjligheter till inflytande i samhället utanför skolan är att låta elever bli en ”remissinstans” i de kommunala frågor som rör barn och unga. Eleverna kan representeras av sina elevråd men även av kommunala barn- och ungdomsråd/parlament. Deras arbete med kommunala och samhälleliga frågor borde även gå att integrera i den ordinarie undervisningen. Några exempel på områden där BO anser det självklart att barn och ungdomar ska ha ett reellt inflytande är bostadsplanering, trafikmiljö, den kommunala skolplanen och fritidsfrågor.

Barnhälsovården
Barnhälsovården har en central funktion för samhällets kontakter med yngre barn och deras föräldrar. Barnhälsovården möter alla barn i lokalområdet och har en fundamental betydelse för informationsöverföring mellan samhället och föräldrar med barn i förskoleåldern. I barnavårdscentralens föräldrautbildning bör förutom nutrition och utvecklingskunskap även ovan nämnd information om svensk samhälls- och barnsyn samt barns rättigheter enligt barnkonventionen finnas med.

Andra verksamheter
Socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin bör finnas tillgängliga i området och gärna ha gedigen kulturkompetens. Ungdomsmottagningar bör finnas lätt tillgängliga för tonåringar. S.k. familjecentraler är en utmärkt form för samverkan mellan de olika kommunala och landstingskommunala verksamheterna. De är dessutom lättare för barn och familjer att söka verksamheter i lokaler som inte är stigmatiserande.

Fritiden
BO anser att det ska vara en självklarhet att barn och unga ska ha möjlighet att utöva ett reellt inflytande över sin fritid och kunna påverka beslut som rör fritidssysselsättningar.
Det är även viktigt att idrottsrörelsen får fortsatt stöd i sin satsning på att nå ut till barn i utsatta bostadsområden med sina aktiviteter. BO anser att även andra ungdomsorganisationer bör stimuleras till satsningar i de utsatta områdena. Att känna gemenskap i en förening kan ge många barn och ungdomar den trygghet och självkänsla de behöver för att våga hävda sina rättigheter. Det är också viktigt att barn och ungdomar med olika bakgrund och förutsättningar kan mötas i föreningar eller öppen fritidsverksamhet.

BO vill dessutom understryka vikten av utrymmen för barn och unga på den fritid då de inte är indragna i organiserade verksamheter. Tillgång till bemannade fritidsgårdar på eftermiddagar och kvällar både för flickor och pojkar i olika åldrar måste tillgodoses fullt ut. Speciella ”ungdomshus” för unga där de kan samlas eller ha organiserade fester bör finnas. Barn och unga behöver även ytor utomhus. Bemannad parklek och säkra lekplatser och idrottsanläggningar bör finnas tillgängliga och upprustas vid behov.

Föredragande i detta ärende har varit utredaren Lisbeth Thurnell.

Kjell Gustafsson
Kanslichef

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist