Tid för arbete och ledighet (SOU 2002:58). Delbetänkande av Kommittén för nya arbetstids- och semesterregler (Knas)

Barnombudsmannen (BO) välkomnar huvudsakligen förslaget om utökad ledighet och flexiblare arbetstid. För både barn och föräldrar är en minskad och mer flexibel arbetstid en klar fördel.

Ställd till: Näringsdepartementett
Diarienummer: Dnr 4.1:0569/02


En minskad och flexiblare arbetstid är klart till fördel för barn och föräldrar, om detta går att genomföra utan att de samhällsekonomiska konsekvenserna medför till exempel sämre skola och vård för barnen. BO vill emellertid uttrycka sin förvåning över att det, trots att förslagen förefaller vara i barns intresse, saknas hänsyn till barnets bästa som ett argument för förslagen.

I detta sammanhang kan det noteras att kommittédirektiven bland annat slog fast att kommittén med Arbetstidsgruppens rapport (Ds 2000:22) som underlag skulle pröva om olika vägar till en förkortning av arbetstiden. I Ds 2000:22 nämndes mer tid för familj som det första positiva argumentet för en förkortad arbetstid, men i kommittédirektiven lyser barnkonsekvensanalysen med sin frånvaro. Däremot har regeringen beslutat att kommittén ska analysera konsekvenserna för jämställdheten, arbetsmiljön, arbetsorganisationen och arbetstagarnas hälsa. BO vill påminna regeringen om att, enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), ska barnets bästa komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn.

BO vill också poängtera att för- och nackdelarna med förslagen noggrant måste övervägas ur ett barnperspektiv. För barn är fördelarna med kortare arbetstid bland andra mera tid och gemensamma upplevelser tillsammans med föräldrarna och mindre stress. En nackdel är att förkortad arbetstid troligtvis medför ett mindre underlag för skatteintäkter vilket i sin tur kan leda till minskade anslag för skola, vård och omsorg och därmed drabba särskilt barn, pensionärer och arbetslösa negativt.

Författningsförslag

BO tillstyrker kommitténs förslag till lag om flexibel ledighet, förslag till ändring i semesterlagen samt förslag till ändring i arbetstidslagen

3 Minskad arbetstid – samband och effekter

BO finner det positivt att kommittén har tagit hänsyn till betydelsen av att kunna kombinera familje- och arbetsliv. BO saknar emellertid en barnkonsekvensanalys. Kommittén behandlar barn- och familjefrågor nästan uteslutande från ett jämställdhetsperspektiv, medan frågan på vilket sätt en kortare och flexiblare arbetstid för föräldrarna kan gynna barnen har glömts bort.

BO vill påpeka att den enkätundersökning som BO, Vårdförbundet, Sveriges Psykologförbund och Akademikerförbundet SSR nyligen redovisade visar att den psykiska ohälsan hos barn har ökat kraftigt. En bidragande orsak till den stress som barn känner är att föräldrarnas stress i arbetslivet smittar av sig på barnen. BO anser att en flexiblare arbetstid för föräldrar kan bidra till att minska den psykiska ohälsan hos barn.

4 Olika metoder – olika konsekvenser

BO välkomnar att kommittén har tagit hänsyn till barnfamiljernas situation och möjligheterna för fäder och mödrar att anpassa sina arbetstider efter barnens behov.

5 Samhällsekonomiska konsekvenser vid förkortad arbetstid

BO välkomnar att kommittén i sin samhällsekonomiska analys av konsekvenserna av förkortad arbetstid har tagit hänsyn till eventuella följder för barn. BO understryker vikten av att noggrant väga de för- och nackdelar den föreslagna reformen skulle ha för barn, särskilt med tanke på att en förkortad arbetstid troligtvis innebär ett mindre underlag för skatteintäkter vilket i sin tur kan leda till minskade anslag för skola, vård och omsorg och därmed drabba särskilt barn, pensionärer och arbetslösa negativt.

7.3.1 Hälsa, välbefinnande och jämställdhet

BO vill påpeka åtgärder för att underlätta kombinationen av förvärvsarbete och familjeliv inte endast bör ses som en fråga om jämställdhet mellan kvinnor och män, utan framförallt som en fråga om barnets bästa och barnets rätt till omvårdnad av sina föräldrar.

8 Mer flexibel användning av semester

BO tillstyrker förslaget om mer flexibel användning av semester genom införandet av en möjlighet att ta ut delar av dagar i semester. BO menar att flexiblare möjligheter att utnyttja sin semester kan underlätta kombinationen av arbets- och familjeliv. BO vill dock understryka att det är viktigt att endast den semester som överskrider fyra veckor omfattas av förslaget, eftersom en enhetlig semester är viktig både för barn och föräldrar.

9 Nya bestämmelser om arbetstid

BO tillstyrker förslagen med syfte att förbättra arbetstagarens villkor i arbetstidshänseende. BO välkomnar att kommittén har fäst uppmärksamhet vid barnfamiljernas situation.

I ärendet har juristen Jens Ölander deltagit.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist