Departementspromemorian (Ds 2001:66) Några frågor om ordningslagen (Dnr Ju2001/8204/PÅ)

Barnombudsmannen (BO) önskar inledningsvis framhålla att barnperspektivet olyckligtvis saknas i stora delar av promemorian. BO anser att flera av förslagen har stor betydelse för barns säkerhet framförallt vid deras utövande av fritidsverksamhet.

I FN: s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) sägs att barnet ska ha rätt till liv och överlevnad (art. 6). Denna artikel är av yttersta vikt i de frågor som berörs i promemorian men även art. 24 p.2e vilken säger att konventionsstaterna ska säkerställa att föräldrar och barn får information om förebyggande av olycksfall bör uppmärksammas i sammanhanget. Vidare ska konventionsstaterna enligt art. 31 uppmuntra tillhandahållandet av rekreations- och fritidsverksamheter för barn. BO vill härmed betona vikten av att det finns fritidssysselsättningar för barn, och att dessa är anpassade för att trygga barnets liv och hälsa, men också att särskild vikt läggs vid information om hur olyckor förebyggs.

BO är positiv till att tillstånd för danstillställning behålls, att villkor för tillstånd till hypnos möjliggörs och att förbud mot beträdande av spårfordons utsida tydliggörs. BO är vidare i huvudsak positiv till utökning av ordningslagens tillämpningsområde angående tivolianordningar, samarbete mellan berörda myndigheter för ökad säkerhet vid containrar och analyser angående utökad säkerhet i skidbackar. BO anser dock att ambitionsnivån i de sistnämnda förslagen bör höjas för att öka säkerheten framförallt för barn och unga.

BO har i nuläget inga synpunkter angående de övriga förslagen i promemorian.

3.1 Danstillstånd

BO: s uppfattning överensstämmer helt med den som Rikspolisstyrelsen redovisat i promemorian. Kravet på danstillstånd bör inte avskaffas. Det är av yttersta vikt att polisen kan ingripa vid bråk i synnerhet vid tillställningar för barn och unga. BO vill också påpeka att användning av alkohol och droger bland unga riskerar att öka om polismyndigheten förlorar sin möjlighet att kontrollera danstillställningar.

I övrigt befarar BO att risken för bränder ökar om danstillståndet avskaffas. Tragedin i Göteborg får under inga omständigheter riskera att upprepas. Det kan inte anses tillräckligt att en inspektion sker i lokalen då brandsäkerheten förutsätter att vissa uppställda regler följs och att lokalen används på föreskrivet sätt. Om polismyndigheten förlorar sin rätt till tillståndsgivning kan arrangörernas kompetens inte kontrolleras.

5.3.1 Tivolianordningar I

BO är positiv till att tillämpningsområdet för ordningslagens krav på tillstånd för tivolianordningar utökas till att omfatta även t.ex. bungy-jump och vatten-rutschbanor. BO anser dock att kravet på besiktning och godkännande också bör innefatta enklare barnkaruseller. Det är av yttersta vikt att anordningar som används främst av små barn underhålls och besiktigas på samma sätt som övriga anordningar. Även enklare karuseller kan innebära en säkerhetsrisk då de används av barn i låga åldrar.

5.3.2 Tivolianordningar II

BO stöder förslaget i sin helhet. Säkerheten vid s.k. sommarland är minst lika viktig som på t.ex. Liseberg. Kravet på säkerhet vid ambulerande tivolin kan enligt BO vara ännu viktigare då slitaget i regel är större eftersom de förflyttas hela tiden.

6.3 Hypnotiska experiment

BO är positiv till att Socialstyrelsen ges möjlighet att utfärda villkor i samband med tillstånd till hypnotisk föreställning. Hypnosens inverkan på den enskilde kan inte enligt Socialstyrelsen avgöras på förhand. BO anser därför att det inte kan anses acceptabelt att barn under 18 år utsätts för hypnos under några omständigheter. De kan inte förutse hypnosens konsekvenser och inte göra en riskbedömning på samma sätt som en vuxen person kan göra. BO anser vidare att Socialstyrelsen inte bör kunna ge tillstånd till hypnotiska experiment om inte arrangören kan säkerställa att barn och unga inte utsätts för dessa.

8.1 Ökad säkerhet vid uppställning av containrar

BO instämmer i bedömningen att arbetet med ökad säkerhet vid uppställning av containrar bör ske genom standardisering av containrarnas utformning, men anser det otillräckligt med endast en viss branschpraxis. Det krävs att reglerna för standardiseringen införs i lagstiftningen. BO anser att för att förhindra en upprepning av olyckan i Norberg där två pojkar i åldern 10 och 6 år omkom krävs att en ökning av säkerheten sker skyndsamt. BO ser inget tillräckligt starkt skäl till att Boverkets förslag inte skulle kunna genomföras. En container är för många barn ett spännande gömställe, men gömstället kan bli en dödsfälla. Barnens säkerhet måste prioriteras framför de praktiska problem som eventuellt kan uppstå.


9.2 Förbud mot att beträda utsidan av spårfordon

BO instämmer i förslaget att förbudet att beträda spårfordons utsida tydliggörs. Det är av yttersta vikt för framförallt barn och unga att det tydligt framgår vilken risk de utsätter sig för om de t.ex. klättrar upp på tunnelbanetågets tak. Att straffbelägga sådant beteende är nödvändigt ur säkerhetssynpunkt men dock inte tillräckligt. BO anser att det också är mycket viktigt att tydligt ange vilka risker beteendet innebär och att rutinerna för säkerheten runt spårfordonen ses över. Det kan inte anses rimligt att barn och unga ska inse faran i att klättra på tågens tak enbart genom att det är straffbelagt utan det krävs även säkerhetsanordningar som hindrar eller försvårar ett sådant beteende.

9.5.2.2 Befogenheter för personal

BO har inget att invända mot förslaget men vill påpeka att säkerheten i tunnelbanan är av yttersta vikt framförallt för barn och unga. Det är nödvändigt att tillräckliga resurser finns för att göra tunnelbanan till en säker plats. Detta bör ske genom en utökning av antalet ordningsvakter eller annan personal, men också genom utbildning av de befintliga vakterna. Kompetens och lämplighet hos ordningsvakterna är minst lika viktigt som det antalet personer som arbetar.

10.3.1 Säkerhet i skidbackar

Skidåkning är en sysselsättning för barn i alla åldrar. Även mycket små barn åker i dag slalom med sina föräldrar, vilket gör det lätt att inse behovet av tillfredsställande säkerhetsrutiner. BO instämmer i förslaget att en analys bör ske av vad som behöver göras för att öka säkerheten i skidbackar idag. Det måste dock anses otillfredsställande att inte kommittén anser att mer kan göras då det enligt Skidsäkerhetsrådet inträffar 10 000-20 000 olyckor vid skidåkning varje år i Sverige. Enligt BO är det nödvändigt att arbetet för att undersöka om en lagreglering är möjlig sker skyndsamt. Många befintliga anläggningar för skidåkning är anslutna till Svenska Liftanläggningars organisation (SLAO). SLAO har tillsammans med Konsumentverket antagit bestämmelser för utnyttjande av liftanläggningar. Vissa skidanläggningar är dock inte knutna till SLAO, vilket innebär att dessa kan sakna viktiga säkerhetsanordningar och rutiner för förebyggande av olyckor.

Vidare anser BO att säkerheten i barnbackarna bör ses över särskilt eftersom det här krävs delvis annorlunda rutiner. Barn kan inte på samma sätt som en vuxen läsa och förstå varningsskyltar m.m. Det krävs andra säkerhetsåtgärder som t.ex. stängsel och varningstecken utformade efter barns behov.

Övriga synpunkter

BO vill i detta sammanhang betona vikten av att säkerheten vid musikfestivaler ses över. BO är medveten om att räddningsverket givits i uppdrag att granska regelverket. Det är enligt BO:s mening av yttersta vikt att det finns tydliga regelverk och att efterlevnaden kontrolleras. Vidare anser BO att utbildning av festivalarrangörer är en grundläggande förutsättning för att förhindra att olyckor som den i Roskilde inte ska få en upprepning i Sverige.

I beredningen av detta ärende har handläggaren Anna Karin Boqvist deltagit.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist