Promemoria (Ds 2001:73) Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer (Ju2001/8593/KRIM)

Barnombudsmannen (BO) instämmer i stort sett i de lagändringsförslag som nämns i promemorian om att besöksförbud ska kunna utvidgas till större områden än idag, att polisen skall få befogenhet att meddela s.k. tillfälliga besöksförbud och att besöksförbud i framtiden skall kunna avse den egna bostaden om det finns en påtaglig risk för att den person som förbudet gäller kommer att begå ett brott mot en sammanboendes liv, hälsa, frihet eller frid.

BO saknar emellertid ett barnperspektiv i promemorian, vilket är en mycket allvarlig brist. Promemorian innehåller inga undersökningar om i vilka fall våld som riktas mot barn bör leda till besöksförbud. Även information om barn som far illa på grund av att de tvingas bevittna att den ena föräldern misshandlas berörs endast mycket ytligt i promemorian, trots att utredarna själva konstaterat att det är ett problem.

BO föreslår att förslaget till lag om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud utvidgas så att de nya bestämmelserna i 1 a § nämner att fall där det föreligger en beaktansvärd risk för brott mot ett barns liv, hälsa, frihet eller frid eller annan barnmisshandel, ska anses som försvårande omständigheter. Enligt BO:s förslag skulle det vara lättare att besluta om besöksförbud i det egna hemmet om det finns risk att ett barn far illa.

BO föreslår vidare att promemorian kompletteras med en utredning om ytterligare åtgärder för att undvika våld och annan skadlig behandling av barn av personer som står i nära förhållande till barnet. Författarna till promemorian har utrett och föreslagit ändringar i bl.a. äktenskapsbalken och i lagen om sambors gemensamma hem, det vill säga de lagar som reglerar förhållandet mellan makar och sambor. BO anser att den kompletterande utredningen bör omfatta även den lag som reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar, det vill säga föräldrabalken. I den kompletterande utredningen borde även slutbetänkandet av kommittén mot barnmisshandel (SOU 2001:72) Barnmisshandel: Att förebygga och åtgärda och Artikel 19 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) tas i beaktande.

Nedan nämns de kapitel i vilka saknaden av en bedömning av barnets bästa är särskilt påtaglig.

2.1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud

BO föreslår att förslaget till lag om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud utvidgas så att de nya bestämmelserna i 1 a § nämner att om det föreligger beaktansvärd risk att den som förbudet avses gälla kommer att begå brott mot ett sammanboende barns liv, hälsa, frihet eller frid, eller på annat sätt misshandla ett sammanboende barn, ska anses som försvårande omständigheter.

5.3.2 Behovet av en reform

BO delar uppfattningen att det är i barnets intresse om det är förövaren av våldet och inte offret som tvingas lämna den gemensamma bostaden.

5.3.3 Finns det rättsliga förutsättningar för att meddela besöksförbud i egen bostad?

I kapitlet hänvisas till den Europeiska Konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter samt FN:s konvention om all slags diskriminering av kvinnor. I det här sammanhanget vill BO betona att det är viktigt att även beakta FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), framförallt konventionens artikel 19, enligt vilken konventionsstaterna är skyldiga att vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp.

5.3.4 Förbudets innebörd

I promemorian nämns att förbudet i första hand väntas skydda kvinnor som riskerar att utsättas för våld av den man de lever tillsammans med, men att ett förbud också är tänkbart till exempel när vuxna barn utövar våld mot sina åldriga föräldrar eller mellan partners i homosexuella förhållanden. Det är anmärkningsvärt att frågan om barn som har utsatts för våld i hemmet saknas helt i det här kapitlet.

5.3.5 Förutsättningar att meddela förbud

I kapitlet konstateras att besöksförbud i den egna bostaden är en form av besöksförbud som är avsevärt mera ingripande än nuvarande slag av besöksförbud, och att en proportionalitetsbedömning därför skall göras i varje enskilt fall för att bedöma när det föreligger tillräckliga skäl för ett sådant förbud. BO håller med om att en sådan bedömning är viktig med tanke på att det rör sig om en avsevärd begränsning av rörelsefriheten och respekten för det egna hemmet. BO föreslår att brott mot ett sammanboende barns liv, hälsa, frihet eller frid, eller annan misshandel (som ingår i den definition av barnmisshandel som kommittén mot barnmisshandel har föreslagit), ska väga särskilt tungt i proportionalitetsbedömningen.

5.4.3 Barn och umgänge

I kapitlet omtalas undantag från besöksförbudet som kan bli nödvändiga i samband med äktenskapsskillnad, bodelning och umgänge med barn. Även om det noteras i texten att umgängesförbudet även kan avse att skydda barn, fokuserar kapitlet på skyddet av den vuxna kvinnan. BO delar uppfattningen att barnen har rätt att träffa den förälder umgängesförbudet gäller, men utgångspunkten kan inte alltid vara att ett umgänge är till barnets bästa. Om barnet själv har utsatts för våld, eller bevittnat en förälder utsättas för våld, är ett umgänge med den som har begått våldshandlingen i regel förknippat med traumatiska upplevelser som kan vara direkt skadliga för barnet. I alla fall som berör barn bör man ta särskilt hänsyn till barnets bästa och bereda barnet möjlighet att höras, i överensstämmelse med barnkonventionens artiklar 3 och 12.

5.4.4 Stöd och hjälp till kvinnan

BO efterlyser att, förutom kvinnor, även barn aktivt ska erbjudas stöd och hjälp då de har utsatts för våld i en nära relation eller bevittnat en närstående utsättas för våld. BO stöder förslaget att socialnämnden ska underrättas när ett beslut om besöksförbud har meddelats. BO föreslår kompetenshöjande åtgärder i barnfrågor inom socialtjänsten och betonar vikten av att personal som handlägger känsliga barnärenden har den nödvändiga specialkompetensen. (Se slutbetänkande av kommittén mot barnmisshandel SOU 2001:72, kapitel 7). Undersökningar visar dels att barn till slagna kvinnor löper flera gånger större risk att själva bli slagna än andra barn och dels att barn som bevittnat när en förälder har misshandlat en annan ofta själva senare i livet har brukat våld mot en närstående.

7 Äktenskapsbalken och sambolagen

I promemorian föreslås ändringar i äktenskapsbalken och lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem för att undvika våld mellan före detta makar och sambor genom att i vissa fall förbjuda dem att besöka varandra. Eftersom dessa två lagar endast reglerar förhållandet mellan makar och sambor, inte mellan föräldrar och barn, bör även föräldrabalken ses över i syfte att förhindra våld i nära relationer. Särskilt kapitel 6 om vårdnad, boende och umgänge bör utredas.

10.1 Förslaget till ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud

I kapitlet beskrivs bland annat fall då barn utövar våld mot sina föräldrar. BO saknar emellertid en redogörelse för situationer där barn själva har utsatts för våld i en nära relation eller bevittnat en närstående utsättas för våld.

Övriga frågor

I slutbetänkandet av kommittén mot barnmisshandel (SOU 2001:72) föreslås följande definition av barnmisshandel:

”Barnmisshandel är när en vuxen person:
- utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller
- försummar att tillgodose barnets grundläggande behov.”

I sitt yttrande över slutbetänkandet, instämde BO i definitionsförslaget, men föreslog, i motsats till kommittén, att definitionen skulle avspeglas i brottsbalken. BO betonar att kommittén mot barnmisshandel uttryckligen har noterat att psykisk misshandel kan vara när barnet tvingas bevittna (se eller höra) våld i sin närmiljö eller leva i en miljö där våld eller hot om våld förekommer.

BO föreslår att definitionen som kommittén mot barnmisshandel har föreslagit ska utgöra grund när regeringen vidtar åtgärder med anledning av promemorian.

BO:s Författningsförslag

BO har förslag endast gällande paragraf 1 a i promemorians förslag till ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud.

Promemorians förslag

1 a §

Besöksförbud enligt 1 § får avse också förbud att uppehålla sig i eller i närheten av den egna bostaden om det på grund av särskilda omständigheter finns en påtaglig risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot
en sammanboendes liv, hälsa, frihet eller frid.

Besöksförbudet enligt första stycket får meddelas endast om skälen för detta väger väsentligt tyngre än det intrång eller men i övrigt som förbudet innebär för den som förbudet avses gälla.

BO:s förslag

1 a §

Besöksförbud enligt 1 § får avse också förbud att uppehålla sig i eller i närheten av den egna bostaden om det på grund av särskilda omständigheter finns en påtaglig risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot en sammanboendes liv, hälsa frihet eller frid.

Besöksförbudet enligt första stycket får meddelas endast om skälen för detta väger väsentligt tyngre än det intrång eller men i övrigt som förbudet innebär för den som förbudet avses gälla.

I bedömningen av skälen enligt det andra stycket skall fall då en sammanboende enligt det första stycket är ett barn, eller övriga fall då det föreligger en beaktansvärd risk för att ett sammanboende barn kommer att utsättas för barnmisshandel av den mot vilken förbudet avses gälla, anses väga särskilt tungt.

BO:s förslag till tillägg till promemorians ändringsförslag består av två delar. I den första delen stadgas att fall då personen eller en eller flera av de personer brottet väntas rikta sig mot är ett barn ska väga särskilt tungt i proportionalitetesbedömningen. Brottet i fråga är det som stadgats i promemorians förslag ”brott mot liv, hälsa, frihet eller frid”. I den andra delen stadgas att all beaktansvärd risk för misshandel (i enlighet med den definition av barnmisshandel som kommittén mot barnmisshandel har föreslagit) av sammanboende barn ska anses väga särskilt tungt. BO:s förslag innebär att även om den person vars liv, hälsa, frihet eller frid bedöms vara hotad är en vuxen, föreligger försvårande omständigheter om det finns en beaktansvärd risk att ett barn kommer att utsättas för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummelse av grundläggande behov av den person som besöksförbudet avser. Det bör även påpekas att det i det här fallet är tillräckligt om risken är ”beaktansvärd” och inte endast ”påtaglig”.

Förslaget är också ägnat att bidra till att verkställa Sveriges skyldigheter i enlighet med barnkonventionens artikel 19, enligt vilken ”konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård.”

Föredragande i ärendet har varit juristen Jens Ölander.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist