Promemoria S2002/2685/ST Barn i väpnade konflikter: Fakultativt protokoll till FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barnombudsmannen (BO) välkomnar att regeringen har för avsikt att inom en nära framtid föreslå en ratificering det fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter.

BO stöder promemorians förslag att utvidga brottsbalken till skydd för barn mot att rekryteras och användas i fientligheter. BO anser emellertid att utlänningslagen bör ses över i samband med en ratificering av protokollet med avsikt att förhindra att barn utvisas från Sverige till ett land där det finns en påtaglig risk att de rekryteras av väpnade styrkor eller andra väpnade grupper.

Asylgrunden
BO föreslår att regeringen i samband med en ratificering av det fakultativa protokollet ser över grunderna för barns möjligheter till asyl i Sverige. BO menar att det kan vara oförenligt med framförallt protokollets artiklar 4 och 6 om barn utvisas från Sverige till ett land där det föreligger en påtaglig risk för att dessa barn kommer att tvångsrekryteras till väpnade styrkor eller andra väpnade grupper. Det kan härvid föreligga skäl att stärka asylgrunden i utlänningslagen som rör personer som ”på grund av yttre eller inre väpnad konflikt behöver skydd eller på grund av en miljökatastrof inte kan återvända till sitt hemland”.

Barn inom ”de väpnade styrkorna”
Enligt promemorians stycke 3.2.1, utgör försvarsmakten och hemvärnet tillsammans de väpnade styrkorna. Enligt samma stycke gäller en 18-årsgräns för såväl hemvärnsmän som övrig avtalspersonal inom hemvärnet. Följande mening gör emellertid gällande att, enligt 4§ förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet får avtal om tjänstgöring ingås med den som fyllt 16 år. Endast om tjänstgöringen avser försvarsmakten är åldersgränsen 18 år. BO anser att promemorian bör klargöra vilka uppgifter den som fyllt 16 år men inte 18 kan ha inom den frivilliga försvarsverksamheten. Endast därefter kan man avgöra om förslaget till deklaration i enlighet med protokollets artikel 3.2 är tillfyllest.

Rehabilitering och återanpassning
BO föreslår vidare att man i promemorian fäster större vikt vid Sveriges skyldigheter att, till följd av en ratificering, ge specialstöd till barn i Sverige som har genomlidit krigets fasor och som eventuellt själva har deltagit i fientligheter. När det gäller det internationella samarbetet borde man betona ett utbyte av kunskap och erfarenhet mellan experter i Sverige och i andra länder - inte uteslutande förmedling av svenskt kunnande till utlandet särskilt när det gäller rehablitering och återanpassning av barnsoldater.

”Väpnade grupper som inte tillhör en stats väpnade grupper”
BO efterlyser en utredning om exempelvis sjövärnskåren och bevakningsföretag kan anställa barn och tillåta dem bära vapen i arbetet. Sådana arbetsuppgifter torde redan enligt nuvarande lagstiftning strida mot arbetsmiljölagen, men i vilket fall som helst borde frågan reflekteras i promemorian.

Deltagande i remissmöte
BO hade gärna sett att migrationsverket, integrationsverket och företrädare för barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) hade inbjudits till remissmötet den 8 april.

I beredningen har juristen Jens Ölander deltagit.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist