Delbetänkande av Tillsynsutredningen. Statlig tillsyn. Granskning på medborgarnas uppdrag. SOU 2002:14. (Ju2002/1250/F)

Barnombudsmannen (BO) noterar att utredningen i den första fasen av sitt arbete inte haft i uppdrag att lämna några förslag.

BO tillstyrker det underlag för tilläggsdirektiv som utredningen presenterar i kapitel 8 (ett fortsatt analysarbete på sektoriell grund genom ett mindre antal pilotprojekt, en ”tillsynsakademi” för att stärka professionen bland de tjänstemän som arbetar med statlig tillsyn, ett tydliggörande av den statliga tillsynen genom en ny lag, samt en utredning om primärkommunerna även i framtiden bör bedriva tillsyn).

BO föreslår att åtminstone något av de pilotprojekt som utredningen föreslår att ska utgöra grunden för ett fortsatt analysarbete ska gälla verksamhet som är av särskild betydelse för barnets rättigheter. Ett sådant pilotprojekt kan omfatta exempelvis Länsstyrelsernas tillsyn över socialnämndens vårdnadsutredningar, Arbetsmiljöverkets tillsyn över arbetsmiljön i skolorna, kommunernas och Länsstyrelsens tillsyn över HVB-hem eller Socialstyrelsens tillsyn med anledning av lagen om stöd och service till vissa funtionshindrade och socialtjänstlagen.

I beredningen har juristen Jens Ölander deltagit.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist