Rapport: Statens styrning av skolan – från målstyrning till uppsökande bidragsförmedling (Dnr 2002:70(4))

BO stöder Revisorernas förslag om att regeringen bör ta initiativ till att begränsa Skolverkets uppgifter och uteslutande ägna sig åt uppföljning, utvärdering och tillsyn.

Kap. 7.1 Otydligt ansvar
Begränsa Skolverkets uppgifter

BO stöder Revisorernas förslag om att regeringen bör ta initiativ till att begränsa Skolverkets uppgifter och uteslutande ägna sig åt uppföljning, utvärdering och tillsyn.

Om Sverige ska kunna leva upp till FN:s konvention om barnets rättigheter vad gäller likvärdiga villkor anser BO att uppföljning, utvärdering och tillsyn är oerhört viktiga styrmedel för staten för att kontrollera att de nationellt uppsatta målen och att lagstiftningen för skolans område följs.

BO anser i linje med Revisorerna att det ligger en svårighet i att ha den dubbla roll som Skolverket har haft avseende den stödjande rollen och tillsynsrollen.

Förtydliga Skolverkets tillsynsansvar
BO stöder Revisorernas förslag om att Skolverket bör revidera de allmänna råden rörande kommunernas egentillsyn och att Skolverkets tillsyn av det offentliga skolväsendet bör regleras i lag.

BO anser att det är mycket viktigt med tydlighet kring vem som ansvarar för tillsynen. Att reglera tillsynsansvaret i lag och skapa förutsättningar för sanktionsmöjligheter ser BO som en mycket positiv och nödvändig utveckling. BO har under lång tid fått många brev och telefonsamtal från föräldrar och elever om att de känner sig maktlösa när skolan bryter mot skollagen, många upplever att kommunen och/eller skolledning kan göra vad de själva anser är bäst oavsett vad lagstiftningen säger.

Effektivisera information
BO stöder Revisorernas förslag om att en förordning om kvalitetsredovisning bör samordnas med kraven på redovisning i kommunallagen.

BO vill särskilt understryka vikten av ett barnperspektiv i kvalitetsarbetet och att kvalitén i verksamheter som rör barn och unga redovisas i samband med all annan redovisning i kommunen.

BO stöder Revisorernas förslag om att Skolverket bör få i uppdrag att vidareutveckla och effektivisera sin uppföljning.

Skolan har genomgått en rad förändringar igenom åren avseende styrningen, målen för verksamheten och utformning av verksamheten. Få utvärderingar har gjorts om den valda pedagogiken eller målsättningarna för skolan haft den avsedda effekten. BO anser att det är nödvändigt med en noggrann uppföljning och utvärdering innan eleverna på nytt utsätts för förändringar. Det är också viktigt att eleverna får vara delaktiga i den här processen och ge sin bild av vad skolan tillfört dem under deras skoltid. BO välkomnar Revisorernas förslag om en effektivare uppföljning och instämmer i att det behövs bättre kunskaper om sambandet mellan resurser, pedagogik och resultat.

Inför anmälningsplikt
BO stöder Revisorernas förslag om att var och en som är verksam inom skolväsendet bör vara skyldig att anmäla uttalade missförhållanden i skolorna till Skolverket och att en bestämmelse om anmälningsplikt bör införas i lag.

Kap. 7.2. Ekonomiska förutsättningar för likvärdighet
Analysera förutsättningarna för likvärdighet

BO stöder Revisorernas förslag om att regeringen bör analysera hur gällande finansiering påverkar utbildningsresultat och studiemiljö.

För att Sverige ska kunna leva upp till FN:s konvention om barnets rättigheter är det av största vikt att kunna utvärdera vad insatta resurser innebär för möjligheten att upprätta likvärdig utbildning och studiemiljö.

I beredningen har samordnaren Charlotte Palmstierna deltagit.

Lena Nyberg, Barnombudsman
Charlotte Lenman, Ansvarig jurist