Anhörigkommitténs delbetänkande Vår anhöriginvandring (SOU 2002:13)

BO välkomnar i stort de förslag som underlättar för anhöriga till personer som är bosatta i Sverige att få uppehållstillstånd här. Det är särskilt viktigt att underlätta minderårigas möjligheter att få förenas med sina anhöriga.

Ställd till: Utrikesdepartementet
Diarienummer:4.1:0393/02


Barnombudsmannen (BO) har fått rubricerade betänkande på remiss.

Sammanfattning
BO välkomnar i stort de förslag som underlättar för anhöriga till personer som är bosatta i Sverige att få uppehållstillstånd här. Det är särskilt viktigt att underlätta minderårigas möjligheter att få förenas med sina anhöriga. Barnombudsmannen motsätter sig införande av regelmässig DNA-analys för att fastställa släktskap mellan barn och deras anhöriga.

Kap. 5 Överväganden och förslag

5.2 Utgångspunkter
BO delar kommitténs uppfattning att en human migrationspolitik måste innebära att reglerna för anhöriginvandring ger möjlighet att undvika oacceptabel familjesplittring. I Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) sägs i artikel 9 punkt 1 och i artikel 10 följande:

Artikel 9
1. Konventionsstaterna skall säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras vilja utom i de fall då behöriga myndigheter, som är underställda rättslig överprövning, i enlighet med tillämplig lag och tillämpliga förfaranden, finner att ett sådant åtskiljande är nödvändigt för barnets bästa. Ett sådant beslut kan vara nödvändigt i ett särskilt fall, t ex vid övergrepp mot eller vanvård av barnet från föräldrarnas sida eller då föräldrarna lever åtskilda och ett beslut måste fattas angående barnets vistelseort.

Artikel 10

1. I enlighet med konventionsstaternas förpliktelse under artikel 9, punkt 1, skall ansökningar från ett barn eller dess föräldrar om att resa in i eller lämna en konventionsstat för familjeåterförening behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt av konventionsstaterna. Konventionsstaterna skall vidare säkerställa att framställandet av en sådan begäran inte medför negativa följder för de sökande och medlemmar av deras familj.
2. Ett barn vars föräldrar är bosatta i olika stater skall ha rätt, utom i undantagsfall, att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkt kontakt med båda föräldrarna. Konventionsstaterna skall för detta ändamål och i enlighet med sin förpliktelse under artikel 9, punkt 1, respektera barnets och dess föräldrars rätt att lämna vilket land som helst, innefattande sitt eget, och att resa in i sitt eget land. Rätten att lämna ett land skall vara underkastad endast sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och som är nödvändiga för att skydda den nationella säkerheten, den allmänna ordningen (ordre public), folkhälsan eller den allmänna sedligheten eller andra personers fri- och rättigheter samt är förenliga med övriga i denna konvention erkända rättigheter.

Kommittén har under 2.10.10 kortfattat beskrivit barnkonventionens huvudprinciper. Artikel 9 och 10 eller 22 har inte direkt berörts. BO anser att kommittén inte i tillräcklig utsträckning har beaktat de artiklar i barnkonventionen som i sak berör frågorna om anhöriginvandring

5.3.2 Rätt respektive möjlighet till invandring på grund av anknytning
Minderåriga har i enlighet med de ovan nämnda artiklarna 9 och 10 i barnkonventionen en principiell rätt till invandring för att förenas med sin familj. I artikel 22 i barnkonventionen stadgas vidare

Artikel 22
1. Konventionsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att ett barn söker flyktingstatus eller anses som flykting i enlighet med tillämplig internationell eller nationell rätt och tillämpliga förfaranden och oberoende av om det kommer ensamt eller är åtföljt av sina föräldrar eller någon annan person, erhåller lämpligt skydd och humanitärt bistånd vid åtnjutandet av de tillämpliga rättigheter som anges i denna konvention och i andra internationella instrument rörande mänskliga rättigheter eller humanitär rätt, som nämnda stater tillträtt.
2. För detta ändamål skall konventionsstaterna, på sätt de finner lämpligt, samarbeta i varje ansträngning som görs av Förenta nationerna och andra behöriga mellanstatliga organisationer eller icke-statliga organisationer, som samarbetar med Förenta nationerna, för att skydda och bistå ett sådant barn och för att spåra föräldrarna eller andra familjemedlemmar till ett flyktingbarn i syfte att erhålla den information som är nödvändig för att barnet skall kunna återförenas med sin familj. I de fall då föräldrar eller andra familjemedlemmar inte kan påträffas, skall barnet ges samma skydd som varje annat barn som varaktigt eller tillfälligt berövats sin familjemiljö av något skäl, i enlighet med denna konvention.

BO finner det uppenbart att barn och unga upp till 18 år enligt barnkonventionen har rätt att invandra till Sverige för att förenas med sina föräldrar och andra anhöriga och att berörda myndigheter då är skyldiga att ge dem allt skydd och bistånd de behöver.

5.4.2 Arrangerade äktenskap
I Sverige har vi skolplikt till ca 16 års ålder och därefter studerar mer än 80 procent av ungdomarna i gymnasieskolan i regel till det år de fyller 19. I det svenska samhället är det därför svårt att kombinera äktenskap med en normal uppväxt, utbildning och utveckling under tonårstiden.

Barnombudsmannen anser därför att äktenskap där den ena eller bägge parterna är under 18 år inte bör tillåtas i Sverige, utom i särskilda fall med dispens. Äktenskap som ingås enligt utländsk rätt med minderåriga bör inte automatiskt godkännas i Sverige om den ena parten är bosatt här. BO anser att skilda regler när det gäller godkännande av äktenskap för barn med svenskt medborgarskap respektive utländskt strider mot barnkonventionens artikel 2, som stadgar att alla barn ska behandlas lika. En 18-årsgräns för ingående av äktenskap bör vara huvudregeln för alla personer som är bosatta i Sverige och deras tillkommande oavsett medborgarskap.

FN:s övervakningskommitté för barnkonventionen kommenterade i sina sammanfattande slutsatser om Sverige den 10 maj 1999 under punkt 10 frågan om olika äktenskapsålder för barn med olika nationalitet. Kommittén uppmanade Sverige att överväga ändringar i lagstiftningen för att öka skyddet mot skadliga effekter av tidiga äktenskap och för att eliminera diskriminering för barn inom landets jurisdiktion.

Regeringskansliet bereder för närvarande frågan. BO anser att arbetet med att förändra Lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL) bör påskyndas, så att samma regler ska gälla för alla barn oavsett nationalitet.

Kommittén föreslår vidare att vid arrangerade äktenskap ska det bli särskilt viktigt att utröna parternas fria vilja samt att lämna relevant information. BO menar att är nödvändigt att detta sker under sådana former att den minderåriga som har för avsikt att ingå äktenskap eller nyligen har gjort det inte står under otillbörlig påverkan utifrån i kontakten med de svenska myndigheterna.

BO föreslår att unga bosatta i Sverige systematiskt ska informeras om de rättigheter i samband med äktenskap som finns i barnkonventionen och svensk lag. Skolan skulle kunna få i uppgift att i undervisningen ta med kunskap om dessa frågor.

5.5 Minderåriga barn
Kommittén föreslår att kravet på att barnet är eller har varit hemmavarande ska upphöra. BO stöder förslaget.

5.6 Nära anhöriga utanför kärnfamiljen
Kommittén föreslår att föräldrar och ogifta barn över 18 år ska kunna ges uppehållstillstånd om de är beroende av anknytningspersonen eller om andra särskilda skäl föreligger. Kraven på hushållsgemenskap, beroende redan i hemlandet och snar ansökan ska upphöra. BO stöder förslagen.

Vidare föreslår kommittén att innan ett ensamkommande barn beviljas uppehållstillstånd ska bedömningen av om anknytningspersonens hem är lämpligt vara gjord och socialnämndens medgivande att ta emot barnet vara lämnat. BO vill understryka att ensamkommande barn bör kunna få uppehållstillstånd även om anknytningspersonens hem inte är lämpligt. Om ett tillståndssökande minderårigt barn behöver skydd eller omvårdnad, som inte kan tillgodoses i hemlandet, är det socialnämndens uppgift att bedöma vilken omvårdnad och boende barnet behöver under asyltiden och efter att ett uppehållstillstånd har givits. Regeringen har den tredje juni i år mottagit en utredningsrapport från Socialstyrelsen och Migrationsverket om hur ensamkommande barn ska hanteras vid mottagandet och i asylprocessen. Förslagen i denna rapport bör vara vägledande för prövningen av uppehållstillstånd för ensamkommande barn.

5.6.3 Andra nära anhöriga än vuxna barn och föräldrar

Särskilt om minderåriga

BO anser att om ett i praktiken föräldralöst barn söker uppehållstillstånd på grund av anknytning till ett äldre syskon ska uppehållstillstånd ges på anknytningsskäl. BO anser att detta ska regleras i Utlänningslagen.

5.9 Humanitära skäl
BO menar att humanitära skäl för barn på många sätt bör vara andra än de för vuxna. Ett sådant humanitärt skäl är för barn anknytningen till det svenska samhället och språket. Om ett barn har vistats så lång tid i Sverige att barnet talar svenska som första språk eller har gått flera år i svensk skola har barnet ofta större anknytning till Sverige än föräldrarnas hemland. Sådana förhållanden är exempel på vad som borde utgöra humanitära skäl för uppehållstillstånd för barn.

5.10 DNA-analys
Kommittén föreslår att en möjlighet att använda sig av DNA-analys för att styrka släktskapsförhållanden ska införas. Barnombudsmannen anser inte att det är förenligt med barnets bästa att införa DNA-analyser för att fastställa föräldraskap och stöder inte förslaget.

Eftersom de flesta personer som söker uppehållstillstånd i Sverige flyr undan krig och eller andra väpnade konflikter har de ofta utsatts för mycket svåra trauma. Familjer splittras, föräldrar avlider och barn utsätts ofta för tortyr eller annan omänsklig behandling. Våldtäkter är mycket vanliga som krigshandlingar. Många kvinnor, som utsatts för övergrepp, vågar inte berätta detta för sin familj eftersom det betraktas som skamligt för familjen. Det är sannolikt vanligt att kvinnor föder barn efter våldtäkt och är osäkra på vem som är den biologiska fadern. För de barn som uppdagas ha en ”fiende” som biologisk pappa kan situationen bli mycket svår.

BO anser att det är den sociala familjen som är den viktiga för barnet. Artikel 5 i barnkonventionen beskriver familjebegreppet på följande sätt:
Konventionsstaterna skall respektera det ansvar och de rättigheter och skyldigheter som tillkommer föräldrar eller där så är tillämpligt, medlemmar av den utvidgande familjen eller gemenskapen enligt lokal sedvänja, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, att på ett sätt som står i överensstämmelse med den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga ge lämplig ledning och råd då barnet utövar de rättigheter som erkänns i denna konvention.

Barn som föds i Sverige DNA-testas inte om föräldrarna är överens om föräldraskapet och bägge föräldrarna åtar sig föräldraskapets plikter. På samma sätt borde det vara tillräckligt för migrationsmyndigheterna att utländska vuxna tar på sig föräldraansvar för ett barn och åtar sig att försörja barnet. Att erbjuda DNA-analys för att bevisa föräldra- eller släktskap skulle betraktas som kränkande. Om föräldrarna skriftligen åtar sig att försörja barnet tills det fyllt 18 år eller 20 år om den unge studerar i grund- eller gymnasieskola måste kravet på ytterligare bevis om släktskap falla bort.

Även om DNA-analysen i teorin är frivillig innebär ett nekande från den som söker uppehållstillstånd att möjligheten till bosättning i Sverige i praktiken avsevärt försvåras.

Även i det svenska samhället har den sociala familjen fått större betydelse än den biologiska.
Familjestrukturen har förändrats och den biologiska tillhörigheten får allt mindre betydelse.
Den svenska kärnfamiljen har under de senaste 30 åren luckrats upp. Adoptiv- och styvfamiljer i olika konstellationer betyder allt mer för barnen. Den biologiska föräldern kan ofta vara helt borta ur barnets vardag. Mot denna bakgrund motsätter sig BO den biologistiska människosyn som utredningen ger uttryck för genom sitt förslag om DNA-analys för att fastställa föräldraskap.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Lisbeth Thurnell
Utredare