Betänkandet (SOU 2002:27) Mål i mun. Förslag till handlingsprogram för svenska språket

Barnombudsmannen (BO) är i huvudsak positiv till förslagen i betänkandet, men vill understryka vikten av att ha ett barnperspektiv även på språk- och informationsfrågor.

Ställd till: Kulturdepartementet
Diarienummer: 4.1:0462/02


Barn och unga är medborgare och konsumenter och har enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) rätt till information om sådant som rör dem. Om vuxna uppfattar offentliga texter som krångliga och svårbegripliga kan man utgå från att detta gäller även barn och ungdomar.

För att barn och unga ska kunna ha ett demokratiskt inflytande i samhället krävs att offentlig information görs tillgänglig även för dem.

Det är det också viktigt att information, massmedier och kultur finns tillgängligt för alla barn. Barn och unga har behov av information, både på begriplig svenska och på andra modersmål. Barn med vissa funktionshinder har också särskilda behov.

BO föreslår att alla barns och ungdomars rätt till offentlig information på ett för dem begripligt språk särskilt utreds.

Kapitel 7.3.4 Minoritets- och invandrarspråk i medierna
Kommittén föreslår att åtgärder ska vidtas för att stödja tillgången till medier på minoritets- och invandrarspråk. BO anser att barns och ungdomars tillgång till medier på minoritets- och invandrarspråk särskilt bör främjas och att det är viktigt att de medier som arbetar på minoritets- och invandrarspråk även vänder sig till barn och unga.

Kapitel 8.3.4 Det talade språket i radio och TV
Av en studie som kommittén hänvisar till framgår att lyssnarnas och tittarnas ålder inte har någon avgörande betydelse för förståelsen av vad som sägs i TV och radio, men däremot spelar utbildning en avgörande roll för hur man uppfattar mediespråket. 60 procent av dem som endast har grundskoleutbildning anser att det ibland är svårt att förstå vad som sägs. BO drar slutsatsen att de personer som fortfarande går i grundskolan, alltså barn och ungdomar, troligen anser att det ibland är svårt att förstå vad som sägs.

8.3.6 Bedömningar och förslag
BO vill särskilt betona vikten av kvalitet hos översättningar som vänder sig till barn och unga. TV-program för barn och unga som dubbas till svenska, exempelvis tecknade program, måste baseras på en god översättning.

9. Den offentliga administrationens språk
Texter tillkomna inom EU uppfattas, enligt kommittén, inte sällan som krångliga och svårbegripliga. Här är det oerhört viktigt att barnets rätt till information tillgodoses. BO anser att det är viktigt att fortsätta arbetet med att förbättra de offentliga texterna så att de blir enkla, tydliga och lättlästa.

9.1.1 Krångligt språk försvårar kommunikationen mellan medborgare och myndigheter
Ett flertal bedömare har enligt kommittén funnit att offentlig information inte är tillgänglig för alla. En del har inte tillgång till e-post eller Internet och andra uppfattar myndighetsspråket som abstrakt, krångligt och svårbegripligt. Vidare anser kommittén att mottagaranpassningen kan bli bättre och föreslår bland annat att varje statlig myndighet ska ges ett tydligare ansvar för sitt eget språkvårdsarbete och att Sverige ska verka för att EU arbetar för enklare, begripligare texter.

För att alla barn och unga ska kunna ha ett demokratiskt inflytande i samhället krävs att offentlig information görs tillgänglig även för dem. Barn och unga är allmänhet, medborgare och konsumenter. BO föreslår att barns och ungdomars rätt till offentlig information, på ett för dem begripligt språk, särskilt utreds.

9.1.4 Bedömningar och förslag
Av Statskontorets utvärdering framgår att det finns brister i myndighetstexterna när det gäller mottagaranpassning. BO håller med kommittén om att detta är allvarligt och att det bör följas upp hur mottagarna uppfattar myndighetstext. I det här sammanhanget är det viktigt att lyfta fram att även barn och unga är mottagare av myndighetstext.

11. Social bakgrund och möjlighet att tillägna sig svenska språket
BO har tidigare framhållit vikten av att läsandet och det muntliga berättandet i barnens hemmiljö och i förskolan stimuleras. En god tillgång till bibliotek och särskild stimulans i förskola och skola är också mycket viktig.

11.3 Bedömningar och förslag
BO tillstyrker kommitténs förslag om att staten ska fortsätta att ge stöd till utgivning och distribution av böcker och inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek, samt stödja insatser för att främja läsning. BO anser dessutom att utgivning och spridning av barn- och ungdomslitteratur på invandrar- och minoritetsspråk bör främjas.

13.2.2 Bedömningar och förslag
BO anser, liksom kommittén, att mångspråkighet är en tillgång för både individen och samhället. BO vill understryka vikten av att barn utvecklar och vidmakthåller sitt förstaspråk. Utan tillgång till ett utvecklat förstaspråk blir alla försök att lära sig nya språk svårare.

Andelen barn med modersmålsstöd i barnomsorgen har minskat under 1990-talet, samtidigt som förskolans betydelse för barns inlärning av svenska har betonats. BO stödjer förslaget att åtgärder bör vidtas för att utöka modersmålsstödet i förskolan. Tidigare har BO lyft fram vikten av att alla barn får rätt till allmän förskola även om föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga med ett syskon. Modersmålsstöd får inte organiseras så att det hindrar undervisning i det svenska språket.

13.3.1 Omfattningen har minskat
BO anser att det är oacceptabelt att barn i nationella minoriteter, trots artikel 30 i barnkonventionen och en svensk lagstiftning som tillförsäkrar dem stöd för utvecklingen av modersmålet och den kulturella identiteten, har en så pass begränsad tillgång till sådan undervisning.

13.3.3 Bedömningar och förslag
BO är positiv till kommitténs förslag om att åtgärder ska vidtas för att stärka modersmålsstödet i förskolan och modersmålsundervisningen i skolan. När det gäller modersmålsundervisningen anser kommittén att det i vissa kommuner är svårt att veta vem som bär ansvar för få till stånd undervisningsgrupper med minst fem deltagande elever från samma språkgrupp. BO anser att ansvaret för modersmålsundervisningen ska ligga hos kommunen och att fem elever inte ska krävas för att sådan undervisning ska erbjudas. Varje barn är en individ och har enligt barnkonventionen rätt till sitt språk.
14. Funktionshinder
BO stödjer kommitténs förslag till handlingsprogram, men vill i det här sammanhanget också framhålla vikten av att ge funktionshindrade barn och unga, med utländsk bakgrund, tillgång till modersmålsundervisning. Ett utbud av medier och annan kultur för dessa barn och unga är också nödvändig.

14.2.4 Tolkning
Enligt EU:s handlingsplan för IT-området ska olika aktiviteter genomföras för att öka tillgängligheten till informationssamhället. Bland annat ska offentliga organs webbplatser vara tillgängliga för funktionshindrade enligt internationella riktlinjer. Här är också viktigt att ha ett barnperspektiv. Även funktionshindrade barn har rätt till information från offentliga organ.

I beredningen av detta ärende har kommunikatören Cecilia Parkert deltagit.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist