Departementspromemorian Svenska och utländska äktenskap ( Ds 2002:54 )

Barnombudsmannen (BO) välkomnar de förslag som promemorian innehåller och ser i stort positivt på innehållet i promemorian. Förslagen omfattar flera åtgärder där underårigas intressen stärks vid ingående av äktenskap. Det ger barn ett starkt skydd mot att tvingas in i äktenskap.

Ställd till: Justitiedepartementet
Diarienummer: 4.1:0925/02


Sverige har tidigare fått kritik av FN:s barnkommitté angående hur barns rättigheter skyddats vid ingående av äktenskap. Förslaget är därför nödvändigt och BO ställer sig till stora delar bakom förslaget.

BO tillstyrker samtliga förslag med reservation för förslaget om en förbättrad kontroll. Denna kontroll bör även omfatta trossamfund utan vigselrätt om de utövar religiösa ceremonier med äktenskaplig innebörd. Resultatet kan annars bli att än fler väljer att ingå ceremoniella vigslar utan rättslig verkan då de undgår både hindersprövning och den utökade samfundskontrollen. Promemorians verkan riskerar att urholkas om barn i praktiken kan tvingas att leva i ett förhållande där rättsligt ogiltiga äktenskap har en stark innebörd och anses bindande i barnets kulturella och sociala miljö. För att få ett komplett skydd föreslår BO att regeringen vidare bör låta utreda problemet med rättsligt ogiltiga äktenskap.

Kap 8.1-2 Ändring av regler om hindersprövning.
I promemorian föreslås att den nuvarande svenska grundregeln om att en persons rätt att ingå äktenskap prövas enligt lagen i den stat där han eller hon är medborgare ändras. Förslaget innebär att hindersprövning för vigsel inför svensk myndighet alltid ska ske med tillämpning av svensk lag. Om ingen av de blivande makarna är svensk medborgare eller har hemvist här ska det därutöver prövas att var och en av dem har rätt att ingå äktenskap enligt lagen i medborgarskaps- eller hemviststaten.

BO tillstyrker förslaget om tillämpning av vigselmyndighetens lag istället för att som tidigare använda sig av hemvist eller nationalitetsprincipen. Med detta förslag blir äktenskapsinstitutet i Sverige mer enhetligt och lättöverskådligt då alla underställs en enhetlig tillståndsprövning. Det blir inte längre möjligt för utländska medborgare under 18 år att gifta sig utan dispens.


Kap 8.5 Krav på särskilda skäl för tillstånd att ingå äktenskap före 18 års ålder
Vidare förslås det att det ska krävas särskilda skäl får att få tillstånd att ingå äktenskap före 18 år.

BO ställer sig positiv till denna skärpning av dispensregeln för att ingå äktenskap före 18 år. Med detta förtydligas det uttryckligen att det endast är undantagsfall och särskilda omständigheter som ska undantas. Omständigheter som ska beaktas är graviditet och föräldraskap. Det kan då vara av stort värde för såväl underåriga makar som för deras barn att de får åtnjuta de positiva effekter äktenskapet medför.

Kap 9 Ny regel om erkännande av äktenskap
Utredningen föreslår en ny regel som förtydligar och förbättrar möjligheterna att vägra erkänna ett utländskt äktenskap som ingåtts under tvång eller som inte hade tillåtits vid en svensk hindersprövning om någon av parterna hade anknytning till Sverige.

BO välkomnar förslaget som en tydlig markering mot tvångsäktenskap. En uttrycklig regel som hindrar erkännande av tvångsäktenskap ingångna utomlands visar klart att den svenska rättsordningen inte accepterar sådana äktenskap.

Kap 10 Förbättrade möjligheter att upplösa otillåtna äktenskap
Vidare föreslås det att möjligheten till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid utvidgas till att omfatta även fall då äktenskapet ingåtts under tvång eller i strid mot ålderskravet. Det föreslås också att möjligheten för allmän åklagare att föra talan om äktenskapsskillnad vidgas till att omfatta även nu nämnda fall.

BO ser den utökade möjligheten att upplösa äktenskap utan betänketid som mycket positiv. Med förslaget har en part som tvingats att ingå äktenskap mot sin vilja eller är underårig och utan tillstånd omedelbar rätt att lämna äktenskapet. Med de nya förslagen markeras tydligt att sådana äktenskap inte är förenliga med den svenska rättsordningen. BO värdesätter även åklagarens möjlighet att tillvarata allmänhetens intresse av att upplösa äktenskap som är ingångna under tvång eller utan tillstånd för underårig.

Kap 11 Förbättrad kontroll m.m.
Förslaget omfattar även en förbättrad kontroll över särskilt förordnade vigselförrättare för att säkerställa att hindersprövningen inte åsidosätts. Andra trossamfund än Svenska kyrkan med vigselrätt ska komma att utredas om någon av deras vigselförrättares förordnande återkallas på grund av misskötsel eller bristande kunskaper.

Den utökade kontrollen är i grund och botten god som ett komplement till de andra förslagen. Med förslaget blir det svårare att kringgå äktenskapshinder och mindre noggranna vigselförrättare sätts under utökad granskning. Promemorians förslag omfattar dock endast trossamfund med vigselrätt och ger som exempel på missförhållanden samfund som i sin verksamhet inte på ett tillräckligt tydligt sätt skiljer på religiösa ceremonier utan rättsverkan och civilrättsligt giltiga äktenskap. BO menar att gränsdragningen vid trossamfund med vigselrätt inte i tillräcklig utsträckning tar tillvara barnets intressen. Med förslaget kan trossamfund utan vigselrätt utöva religiösa ceremonier som innebär att barn under 18 år ingår ett religiöst betingat förhållande ytterst snarlikt ett äktenskap. Med förslaget ställs här inget krav på en tydlig skillnad mellan ett äkta och ett oäkta äktenskap. Följden blir att barn kan delta i en religiös ceremoni utan rättslig verkan, men att de lever under äktenskapsliknande förhållanden. Detta kan ses som en möjlighet att flytta hemifrån eller liknas vid ett samboförhållande för parterna. Tyvärr blir detta ofta på bekostnad av skolgång och utbildning och ett alltför tidigt vuxet ansvar. Att dessa religiösa vigselliknande ceremonier undgår förslagets kontroll är inte lyckat. Skyddsnätet för de unga flickor som förslaget ämnar tillgodose blir därmed inte heltäckande. Barn kan fortsätta att ingå i dessa ceremonier utan någon tillsyn. BO menar att även dessa ceremonier som för deltagarna har innebörden av ett äktenskap ska omfattas av myndighetskontroll för att kunna skydda barn från att tvingas in i oönskade relationer de inte är mogna för.

Avslutande synpunkter
Det är även av yttersta vikt att kraftfulla informationsinsatser görs för att nå ut med det nya regelsystemet. Särskilt viktigt är det naturligtvis att nå familjer där denna typ av tidiga giftermål skulle kunna vara aktuellt så att de får kännedom om förslaget. Här vilar ett stort ansvar på berörda myndigheter och organisationer att sprida information om de nya reglerna. Det bör utarbetas utbildnings- och informationsmaterial för exempelvis skolan, ungdomsmottagningar och fritidsgårdar. Att de utsatta flickorna som förslagen avser att skydda också får kännedom om förslagen får ses som en naturlig fortsättning och en kommande utmaning i arbetet mot tvångsäktenskap.

Föredragande i ärendet har varit Love Lind.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist