Riktlinjer för en tillgänglig statsförvaltning, dnr 1730/2002, aktbilaga 1

Barnombudsmannen (BO) välkomnar att förslag till Riktlinjer för en tillgänglig statsförvaltning har tagits fram.

Ställd till: Handikappombudsmannen, Lars Lööw
Diarienummer: 4.1:0971/02


BO anser att riktlinjerna är mycket detaljerade och kravnivåerna höga. BO menar dock att detta är nödvändigt för att statsförvaltningen ska bli tillgänglig även för personer med funktionshinder.

Höga kravnivåer medför ökade kostnader. BO är därför av den uppfattningen att ytterligare medel måste skjutas till för att kraven i riktlinjerna skall få genomslagskraft i praktiken.

Föredragande i ärendet har varit utredaren Cecilia Sjölander.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist