Delbetänkandet (SOU 2003:51) God man för ensamkommande flyktingbarn

Barnombudsmannen har fått Utredningen om förmyndare, gode män och förvaltares delbetänkande ”God man för ensamkommande flyktingbarn” för synpunkter. Barnombudsmannen har under lång tid påtalat att de nuvarande reglerna kring godmanskapet för ensamkommande flyktingbarn inte varit tillräckliga för att möta barnens behov.

Ställd till: Justitiedepartementet
Diarienummer: 4.1:0634/03


Ombudsmannen har tidigare krävt att en företrädare för barnet ska utses inom 24 timmar efter att barnet har anlänt till Sverige. Företrädaren ska ha ett övergripande vårdnadsansvar för barnet. Ombudsmannen har vidare föreslagit att en ny lag som reglerar vad företrädarskapet för ensamkommande barn ska innebära borde tas fram snarast möjligt. Artikel 22 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) borde härvid vara vägledande.

Barnombudsmannen välkomnar därför utredningen och att en ny lag om god man för ensamkommande barn m.fl. föreslås bli införd.

Kap 7 Överväganden och förslag
7.1 Utgångspunkter

Utredaren konstaterar att en brist hos nuvarande regler om ställföreträdarskap för utländska underåriga medborgare är att reglerna huvudsakligen tar sikte på förmynderskapet för den underårige och inte ger något klart svar på vem som ska företräda barnet i personliga angelägenheter. Utredaren menar att en ställföreträdare, som kan utföra uppgifter i såväl förmyndarens som vårdnadshavarens ställe, behövs.

Barnombudsmannen delar denna uppfattning och understryker barnets behov av en nära kontakt med en vuxen som kan stödja det i alla sammanhang.

7.2 Definition av begreppet ensamkommande barn
Utredaren skriver att begreppet ensamkommande barn bör omfatta alla barn som kommer till Sverige och söker uppehållstillstånd utan någon medföljande vuxen person med ansvar för barnet. Ett barn kan också under vistelsen i Sverige komma att stå utan föräldrar eller någon annan vuxen ställföreträdare. Dessa barn ska kunna förses med en särskild ställföreträdare i enlighet med den föreslagna nya lagen om god man för ensamkommande barn.

Barnombudsmannen anser att definitionen av ensamkommande barn är adekvat och delar uppfattningen att dessa barn behöver en särskild ställföreträdare.

7.3 Ett förbättrat företrädarinstitut för ensamkommande barn m.fl.
Utredaren anser att den som i framtiden ska företräda ett ensamkommande barn bör ha de befogenheter som tillkommer barnets förmyndare och vårdnadshavare. Vidare bör det finnas möjlighet att låta ett tillfälligt ställföreträdarskap övergå i ett permanent sådant när den underårige har fått hemvist i landet.

Barnombudsmannen stöder uppfattningen att ett förbättrat företrädarinstitut för ensamkommande barn ska införas.

7.4 God man för ensamkommande barn
Utredaren föreslår att det genom särskild lagstiftning föreskrivs att en god man för ensamkommande barn och barn som har blivit ensamma här ska utses så snart som möjligt. Den gode mannen ska träda i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe, och utses av överförmyndaren för den kommun där barnet är folkbokfört eller, om det inte är folkbokfört i Sverige, där barnet vistas.

Barnombudsmannen stöder förslaget och understryker vikten av att företrädaren ska kunna träda in omedelbart vid barnets ankomst till Sverige och att det är angeläget att barnet i princip aldrig ska behöva sakna ställföreträdare i Sverige.

Ombudsmannen anser i likhet med utredaren att överförmyndaren bör kunna anordna ett godmanskap enligt den föreslagna lagstiftningen.

7.4.1 Den gode mannens uppgifter
Ansökan om uppehållstillstånd

Utredaren föreslår att i 11 kap. 1b § utlänningslagen ska föreskrivas att ett barn som har fyllt 15 år själv får föra sin talan i ärenden enligt utlänningslagen.

Artikel 22 i barnkonventionen föreskriver att konventionsstaten ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att ett barn som söker flyktingstatus eller anses som flykting i enlighet med tillämplig internationell eller nationell rätt och tillämpliga förfaranden, och oberoende av om det kommer ensamt eller är åtföljt av sina föräldrar eller någon annan person, erhåller lämpligt skydd och humanitärt bistånd vid åtnjutandet av de tillämpliga rättigheter som anges i konventionen och i andra internationella instrument rörande mänskliga rättigheter eller humanitär rätt som staten tillträtt.

Barnombudsmannen stöder utredarens förslag om att en regel om lägsta ålder för att själv få föra sin talan införs i utlänningslagen. Ombudsmannen vill samtidigt understryka att någon åldersgräns för att söka asyl inte får finnas.
Utredaren skriver att om ett barn ansöker om asyl men på grund av sin låga ålder bedöms sakna behörighet att föra sin egen talan måste Migrationsverket förelägga barnets ställföreträdare att föra den underåriges talan i frågan om asyl och i samband därmed erinra denne om att barnets ansökan annars inte kommer att prövas.

Skyldighet för god man och offentligt biträde att ansöka om asyl
Utredaren föreslår att i 11 kap. utlänningslagen införs en ny paragraf, 1 c §, som föreskriver att en god man eller ett offentligt biträde har en skyldighet att ansöka om uppehållstillstånd för barnet om barnet har behov av ett sådant tillstånd.

Barnombudsmannen stöder förslaget men menar att varje utländskt ensamkommande barn oavsett ålder ska ha rätt att själv söka asyl. Samhället ska därvid tillse att barnet förses med god man och offentligt biträde. Barnet ska i samråd med den gode mannen välja vem som ska vara barnets offentliga biträde. Om en god man inte har utsetts, ska det finnas möjlighet för barnet och den gode mannen att vid ett senare tillfälle bedöma vem som anses bäst kunna företräda barnet i asylprocessen.

7.4.3 Vem kan förordnas till god man?
Utredaren anser att det är viktigt att den gode mannen har förståelse för de behov som barn och ungdomar har i olika åldrar, inte minst vad gäller barn och unga som har utsatts för traumatiska upplevelser tidigare i livet. Den gode mannen ska kunna förväntas arbeta aktivt för barnets bästa och stå i förbindelse med de myndigheter, organisationer och personer som barnet kommer i kontakt med under vistelsen här. Vidare är det en fördel om den gode mannen känner till den kultur som barnet kommer från för att övergången till det svenska samhället ska bli så smidig som möjligt. Härutöver fordras att den gode mannen uppfyller de allmänna kraven som enligt 11 kap. 14 § föräldrabalken ställs på en god man. Den gode mannen får således inte vara på obestånd eller ha dömts för allvarligare brottslighet. Vidare menar utredaren att den gode mannen ska vara opartisk och stå fri från de myndigheter som har att fatta beslut rörande den underårige.

Barnombudsmannen delar uppfattningen.

Ombudsmannen noterar att utredaren har valt att inte behandla frågorna om utbildning och ersättning till de gode männen i detta betänkande. Ombudsmannen menar dock att det är angeläget att dessa frågor utreds och klarläggs snarast. Det är av stor vikt att kompetenta gode män och företrädare kan rekryteras utan onödig tidsspillan.

7.4.4 Möjlighet för överförmyndaren att begära utdrag ur belastningsregistret
Utredaren föreslår att överförmyndaren ska ha rätt att begära utdrag ur belastningsregistret i samband med att en person utses till god man för ensamkommande barn m.fl.

Barnombudsmannen anser att förslaget är för vagt och föreslår att överförmyndaren ska begära utdrag ur belastningsregistret i samband med att en person utses till god man för ensamkommande barn m.fl. Ombudsmannen har tidigare bland annat i samband med yttrande över betänkandet SOU 1998:69 om lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg framhållit vikten av att ytterligare grupper av anställda som har inflytande och makt över barn ska omfattas av registerkontroll.

7.5 Offentligt biträde
Utredaren föreslår att i avsaknad av en god man ska den som har utsetts till offentligt biträde för ett ensamkommande barn utan särskilt förordnande vara barnets ställföreträdare i det ärende som förordnandet avser.

Barnombudsmannen stöder förslaget men vill återigen understryka vikten av att en god man bör utses mycket snart efter det Migrationsverket eller annan samhällsinstans fått kontakt med barnet.

7.6 Särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn m.fl.
Utredaren föreslår att när ett ensamkommande eller ensamt barn har fått internationellt privaträttsligt hemvist i Sverige ska en särskilt förordnad vårdnadshavare som regel utses för barnet om dess föräldrar är döda eller om de är varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden om det.
Barnombudsmannen stöder förslaget.

7.6.2 Barn vars föräldrar är varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden
Utredaren föreslår att i 6 kap. föräldrabalken införs en ny paragraf, 8 a §, som gör det möjligt för domstolen att utse särskilt förordnad vårdnadshavare för ett barn vars föräldrar är varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden om barnet.

Barnombudsmannen stöder förslaget.

Föredragande i detta ärende har varit utredaren Lisbeth Thurnell.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist