Promemoria. Äktenskap mellan adoptivbarn och adoptant (Ju 2003/7294/L2)

Ställd till: Justitiedepartementet
Diarienummer: 4:1:0797/03


1. Äktenskapshinder

Promemorians förslag: Ett adoptivförhållande ska jämställas med biologiskt släktskap vid tillämpningen av reglerna om äktenskapshinder. Äktenskap mellan ett adoptivbarn och adoptivföräldrarnas biologiska barn och mellan två adoptivsyskon ska dock få ingås efter tillstånd från regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Barnombudsmannen välkomnar den föreslagna förändringen som innebär att ett adoptivförhållande ska jämställas med ett biologiskt släktskap vid tillämpningen av reglerna om äktenskapshinder och att möjligheten för en adoptivförälder och ett adoptivbarn att gifta sig med varandra därmed tas bort.

I promemorian föreslås vidare att möjligheten för två adoptivsyskon eller ett adoptivsyskon och ett biologiskt barn till adoptivföräldrarna att ingå äktenskap ska kvarstå men i fortsättningen endast efter att dispens har givits. 

Barnombudsmannens bedömning är att det i allmänhet är till barnets bästa att en adoptivfamilj jämställs med en biologisk familj även på detta område. Ombudsmannen är dock medveten om att det, i sällsynta fall, kan finnas situationer där det skulle kunna vara försvarbart att tillåta äktenskap mellan två adoptivsyskon eller ett adoptivsyskon och ett biologiskt barn till adoptivföräldrarna. Barnombudsmannen vill dock understryka att regeln om dispens i dessa situationer bör användas oerhört restriktivt.

I beredningen av detta ärende har juristen Lotta Dahlstrand varit föredragande.

Lena Nyberg
Barnombudsman
   
Charlotte Lenman
Ansvarig jurist