Yttrande angående betänkandet SOU 2003:28 Ekonomiskt stöd vid ungdomsstudier (U2003/1281/SV)

Barnombudsmannen har fått Studiehjälpsutredningens betänkande ”Ekonomiskt stöd vid ungdomsstudier” för synpunkter. Barnombudsmannen ställer sig i huvudsak positiv till förslagen, men vill kommentera vissa delar av förslaget.

Ställd till: Utbildningsdepartementet
Diarienummer: 4.1:0518/03


Nya mål för studiehjälpen
Barnombudsmannen instämmer i att den framtida studiehjälpen bör stimulera ungdomar att fullfölja sin utbildning och att den bör syfta till att bistå föräldrarna i deras försörjningsansvar samt bidra till att utveckla de studerandes självständighet.

Barnbidrag till 18 år
Barnombudsmannen välkomnar förslaget om ett generellt barnbidrag upp till 18 år som betalas ut 12 månader per år. Barnombudsmannen stödjer inte utredningens alternativ om att det föreslagna generella barnbidraget skulle kunna betalas ut 10 månader per år. Alternativet skulle leda till en försämring för studerande vid gymnasiesärskola som idag omfattas av förlängt barnbidrag och som betalas ut 12 månader om året. Utifrån rådande förhållanden på arbetsmarknaden är det svårt för ungdomar att skaffa feriearbete. Hushåll med svag ekonomi drabbas hårt av  två månader utan bidrag.
 
Barnombudsmannen ställer sig bakom idén att barnbidraget från det år barnet fyller 16 år kan övergå till att heta Ungdomsstudiestöd och därmed också betalas till den unge. Det skulle fungera som en markering av ökat eget ansvar och självständighet gentemot sina föräldrar. 
 
Studiebidrag från 18 år
Barnombudsmannen har samma uppfattning beträffande förslaget om studiebidrag som förslaget om barnbidrag.

Rätt till extra studiebidrag
Barnombudsmannen instämmer i utredningens bedömning av att riktat stöd till ekonomiskt svaga hushåll fyller ett utbildningspolitiskt behov. Rätten till stöd föreslås prövas mot föräldrars inkomst även inkomst hos förälders sambo skall räknas. Eftersom förälders sambo inte har någon försörjningsplikt kan detta ställa till problem inom familjen och i förlängningen drabba barnet. Taket för fullt stöd föreslås till 95 000 kronor som är en sänkning från nuvarande 125 000 kronor – vilket stänger ute en stor andel av de ekonomiskt svaga hushållen från denna insats. En grupp hushåll som redan idag har en ansträngd ekonomisk situation.

Ersättning för inackordering och dagliga resor mellan hemmet och skolan och rätten att välja skola
Barnombudsmannen ställer sig bakom förslagen om kommunernas ansvar gällande resekostnader och inackorderingskostnader. Rimligheten och kommunernas reella möjligheter att tillmötesgå dessa krav är dock viktiga att utreda. Om kommunerna inte anser det möjligt att finansiera förslaget kommer det endast att leda till att den enskilde, i det här fallet barn och ungdomar, hamnar i svårigheter som kan liknas vid en rad åtaganden som kommuner tidigare ålagts att ansvara för.

Föredragande i ärendet har varit projektledaren Berit Israelsson.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist