Promemorian Bostadsrätt – underrättelser till socialnämnden (Ju2003/7412/L1)

Barnombudsmannen önskar yttra sig över promemorian trots att vi inte har anmodats av regeringen att göra det.Ställd till: Justitiedepartementet
Diarienummer: 4.1:0886/03


Barnombudsmannen ställer sig i huvudsak positiv till de föreslagna förändringarna i 7 kap 9, 20, 23 och 32 §§ bostadsrättslagen (1991:614) i syfte att garantera att de sociala myndigheterna blir uppmärksammade på enskilda bostadsrättshavares situation i samband med uppsägningar avseende bostadsrätt.

Det kan dock enligt Barnombudsmannens mening inte vara förenligt med principen om barnets bästa som kommer till uttryck i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) att en möjlighet fortfarande finns för bostadsrättsföreningen att säga upp bostadsrättshavaren utan föregående underrättelse till socialnämnden vid särskilt allvarliga störningar. I de fall där bostadsrättshavaren har hemmavarande barn bör alltid en underrättelse ske till socialtjänsten oavsett hur allvarlig störningen är som föregås av uppsägningen.

Artikel 27 i barnkonventionen erkänner rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga moraliska och sociala utveckling. Av artikelns tredje stycke framgår att konventionsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att bistå föräldrar och andra som är ansvariga för barnet och ska vid behov bland annat tillhandahålla materiellt bistånd, särskilt i fråga om mat, kläder och bostäder. För att bostadsrättslagen ska överensstämma med barnkonventionen krävs att man inför en skyldighet att alltid och utan undantag underrätta socialnämnden inför en uppsägning av bostadslägenhet när bostadsrättsinnehavaren har hemmavarande barn.

Barnombudsmannen anser vidare att det alltid, av den underrättelse som ställs till socialnämnden, ska framgå om bostadsrättsinnehavaren har hemmavarande barn.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist